Thursday, October 27, 2011

DIALOG SUNNI-SYIAH MENGENAI DALIL BUKTI KEBENARAN SYIAH

SURAT 5


1] PENERIMAAN HUJAH-HUJAH KAMI
2] MEMINTA PEMBUKTIAN YANG KHUSUS

Thul-Qi`da 9, 1329 H.

1] Surat kamu amat nyata, tersusun rapi, lagi berharga. Ianya amat lancar, kuat menuju matlamat dan bernas dalam penghujahan. Ia tidak meninggalkan sebarang usaha pada membuktikan bahawa tidaklah wajib untuk mengikuti madhab mereka yang majoriti di dalam prinsip dan cabang keagamaan, tidak ketinggalan juga pada mengesahkan bahawa pintu ijtihad hendaklah tinggal terus terbuka.
Dari itu, surat kamu adalah kukuh pada dua perkara itu, benar di dalam membuktikan setiap satu darinya, dan kami tidak menafikan penelitian kajian kamu dalam perkara itu, penjelasan kamu terhadap kekaburannya, walaupun kami sebenarnya tidak begitu mahir dalam perkara tersebut namun pandangan kami dalam perkara itu adalah sama seperti kamu.

2] Kami telah tanyakan kepada kamu mengenai apakah alasan kamu untuk tidak menerima madhab yang diikuti oleh majoriti Muslim, dan jawapan kamu adalah kerana ‘pembuktian perundangan agama’, sedangkan kamu diharapkan supaya dapat menerangkannya dengan lebih khusus. Bolehkah kamu memberikan penjelasan mengenainya dengan pembuktian yang positif dari kitab al-Quran atau Sunnah yang mana seperti kamu telah katakan, menghalang Mukmin dari mengikuti kecenderongan dirinya sendiri? Terima kasih, keamanan keatas kamu.

Yang ikhlas,
‘S’ (sunni)


SURAT 6


1] RUJUKAN PADA PEMBUKTIAN WAJIBNYA MENGIKUTI ‘ITRA
2] AMIRUL-MUKMININ [AS] MENGAJAK KEPADA MENGIKUTI AHLUL BAYT
3] KENYATAAN YANG SAMA DARI IMAM ZAIN-UL-ABIDIN

Thul-Qi`da 12, 1329 H.

Kamu, bersyukur kepada Allah, boleh diyakinkan dengan sedikit bayangan, tanpa perlu kepada penerangan, dan kamu pastinya tidak meragui pada fakta bahawa keturunan yang disucikan [‘itra] adalah lebih cemerlang dari yang lainnya. Kedudukan mereka ini amat jelas: mereka [‘itra] adalah lebih utama dari orang yang berkelayakan dan yang telah dapat menonjolkan diri pada kedudukan yang kelihatan seakan sama. Mereka telah membawa dari Rasul Allah [sawas] pengetahuan para Anbia, dan dari Baginda Rasul, mereka telah memahami perundangan agama dan juga sekular.

1] Dari itu, Nabi telah menjadikan mereka sama, hanya kepada Kitab yang Suci, dan menjadikan mereka model untuk orang yang berfikiran, dan bahtera keselamatan, apabila ribut taufan kemunafikan [hipokrit] melanda keselamatan ummah, melindungi manusia dari kesesatan jika badai perpecahan menyerang, pintu keampunan: sesiapa yang memasukkinya akan diampunkan, dan tali Allah yang kuat, yang tidak akan putus.

2] Amirul-Mukminin telah menyebutkan di dalam syarahan 86 Nahjul-Balagha sebagai berkata:
‘Kemana kamu hendak pergi? [81:26]’ dan ‘Kemana kamu hendak berpaling? [6:95; 10:34; 35:3; 40:62],’ oleh kerana bendera telah dikibarkan tinggi, petunjuknya adalah jelas, dan rumah api telah didirikan? [untuk keselamatan kapal-kapal yang belayar]. Maka kemanakah kamu hendak berpaling?
Pasti tidak!!! Bagaimana mata kamu boleh ditutupkan, sedangkan ada bersama diantara kamu ahli rumah Nabi [‘itra]??? Mereka adalah penegak keadilan, panji-panji agama, lidah kebenaran; dari itu yakinilah mereka sebagaimana kamu meyakini al-Quran dan datangilah mereka sebagaimana unta kehausan menuju ketempat air. Wahai manusia! Ambilah ini [1] dari Nabi yang akhir [sawas]: Siapa sahaja dari diantara kami yang wafat, sesungguhnya dia tidak wafat, dan siapa sahaja yang hancur [sesudah wafat] dari diantara kami sesungguhnya dia tidak hancur; dari itu janganlah mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu, kerana terdapat kebenaran yang sebenar pada apa yang kamu nafikan. Terimalah penghujahan dari mereka yang kamu tidak punya sebarang hujah untuknya, dan itu adalah: ‘Tidakkah aku telah berurusan dengan kamu dengan ‘Perkara Terberat’ [2] al-Quran? Tidakkah saya telah tinggalkan diantara kamu ‘Perkara yang kurang Berat’ [Ahlul Bayt] dan pembentangan panji-panji agama yang kukuh diantara kamu ?’
Dia [as] di dalam syarahan 96 Nahjul-Balagha, ‘Berpeganglah kepada Ahlul Bayt Nabi, contohilah mereka dan ikutilah jejak langkah mereka, kerana mereka tidak akan mengeluarkan kamu dari petunjuk, tidak juga mereka membawa kamu kepada kebinasaan; berhenti ketika mereka berhenti, dan bangun ketika mereka bangun, dan janganlah mendahului mereka kerana kamu akan binasa, dan janganlah kamu ketinggalan dari mereka kerana kamu akan binasa.’ Dia [as] telah menyebutkan mengenai mereka [ahlul bayt] satu ketika di dalam syarahan 237 dari Nahjul-Balagha, katanya: ‘Mereka adalah kehidupan bagi pengetahuan dan matinya kejahilan; kesabaran mereka menunjukkan pengetahuan mereka dan yang dzahir pada diri mereka menyatakan apa yang bathin. Diamnya mereka menunjukkan kebijaksanaan dari berkata-kata. Mereka tidak pernah berbeza dengan kebenaran dan tidak juga berbeza sesama mereka mengenai sesuatu. Mereka adalah tungak Islam dan jalan kepada keselamatan. Melalui mereka keadilan dapat dicapai dan salah laku dibuang serta lidahnya dicabut. Mereka memahami agama dengan penuh kesedaran dan pengertian, tidaklah seperti manusia yang mendengar dan menyampaikan, kerana ‘penyampai’ pengetahuan adalah ramai, tetapi mereka yang memeliharanya amatlah sedikit. ’Dia [as], mengatakan di dalam syarahan 153 Nahjul-Balagha, kata-katanya: ‘Keturunannya [‘itra] adalah yang terbaik, dan keluarga mereka adalah yang terbaik. Pokok mereka adalah pokok yang terbaik: Ianya telah ditanam ditempat yang suci, dan tumbuh menjalar, ianya mempunyai dahan yang panjang dan hasil buahnya tidaklah tidak boleh diperolehi.’
Dia [as] telah disebut di dalam syarahan 153 Nahjul-Balagha sebagai berkata: ‘Kami adalah lambang, sahabat, yang diamanahkan dan pintu-pintu. Rumah tidak seharusnya di masuki melainkan melalui pintunya: Sesiapa yang memasukki dengan cara yang lain akan dikatakan pencuri,’ sehingga dia berkata, pada menerangkan keturunan yang suci [‘itra], ‘ Mereka adalah bahagian yang terpenting al-Quran, dan mereka adalah mutiara yang Maha Penyayang. Mereka mengatakan yang benar apabila berkata-kata; atau apabila mereka berdiam diri, tiada siapa yang boleh berkata-kata mendahului mereka. Dari itu, biarkanlah utusan yang hak berkata-kata yang sebenar kepada ummahnya [sawas], serta menggekalkan penghujahannya.’
Dia [as] mengatakan di dalam syarahan 146 Nahjul-Balagha: ‘Kamu seharusnya mengetahui bahawa kamu tidak akan mengenali petunjuk kecuali kamu mengenali siapa yang meninggalkannya, tidak juga kamu mematuhi al-Kitab [al-Quran] kecuali kami mengetahui siapa yang menyalahinya, dan kamu tidak akan berpegang teguh kepadanya kecuali kamu tahu siapa yang membuangnya, dari itu carilah dia [al-Quran] dari mereka yang memilikkinya, kerana mereka adalah kehidupan kepada pengetahuan dan kematian kepada kejahilan. Merekalah orangnya, yang mana penilaiannya menunjukkan kepada kamu pengetahuannya, diamnya mereka menunjukkan kekuasanya berkata-kata, dzahirnya menunjukkan bathin mereka; mereka tidak melanggar agama, tidak juga mereka berbeza diantara sesama mereka menggenainya, sedangkan diantara merekalah saksi yang benar dan yang berkata-kata tanpa suara.’ [al-Quran]
Terdapat banyak lagi kenyataan-kenyataan menyakinkan yang sama dari dia [as] di dalam perkara itu, pertimbangkanlah yang ini yang dipetik dari syarahan 4 Nahjul-Balagha: ‘Melalui kami, kamu menerima petunjuk di dalam kegelapan, menaiki kekemuncak kemuliaan, dan melalui kami kamu mencapai cahaya dan menerangi malam yang gelap. Semoga telinga yang tidak mahu mendengar kepada seruan dipekakkan.’ [3] Dia telah disebutkan di dalam syarahan 104 dari Nahjul-Balagha sebagai berkata: ‘Wahai manusia! Dapatkanlah cahaya mu dari api lampu penyampai yang mengamalkan apa yang disampaikan, dan minumlah dari mata air yang suci dari segala kekotoran.’
Dia juga berkata yang berikut di dalam syarahan 108: ‘Kami adalah pohon Nubuwah, tempat bagi pengkhabaran, dan kepada merekalah yang mana para malaikat datang berziarah, mutiara pengetahuan, mata air kebijaksanaan. Penyokong dan pencinta kami menunggu rahmat, sedang musuh atau yang menentang kami menunggu kemurkaan.’ [4]
Diantara apa yang dia telah katakan dalam perkara itu adalah syarahan 143 dari Nahjul-Balagha dimana dia berkata: ‘Dimanakah mereka yang mengatakan mempunyai dalamnya ilmu pengetahuan selain dari diri kami sendiri? [ lihat juga al-Quran, 3:7 dan 4:162] Itu adalah satu penipuan dan pencabulan terhadap kami, kerana Allah telah meninggikan kami sedang mereka dihinakan; Dia menganugerahkan keatas kami sedang mereka dijauhkan, dan Dia mengizinkan kami untuk memasukki [kedalam kota ilmu] sedangkan mereka diusir. Melalui kami petunjuk dicapai dan kebutaan [kegelapan] dihapuskan. Pastinya para Imam dari Quraysh telah ditanamkan di dalam tempat peranakan Hashim. Imami tidak akan sesuai untuk orang lain, begitulah juga dengan pemerintahan.’ Kemudian dia mengatakan: ‘Tetapi mereka mengutamakan keuntungan yang sekarang dari yang kemudian, meninggalkan telaga yang suci untuk minum dari telaga yang kotor,’ sehinggalah kepada akhir kenyataannya. Dia juga mengatakan pada penutup syarahan 189 dari Nahjul-Balagha: ‘Sesiapa dari kamu yang mati pada ranjangnya dengan mengetahui akan hak Tuhannya dan mengetahui akan hak Rasul dan keluarganya [Ahlul Bayt] telah mati sebagai syuhadah, dan balasannya terpulanglah kepada Allah, dan dia berhak ganjaran diatas segala amal baik yang dia bermaksud pada melakukannya: Niatnya telah menjadikan terlaksananya ganjaran pada penggunaan pedang [di dalam jihad]
Juga dia [as] telah berkata: ‘Kami adalah yang dimuliakan, keturunan kami adalah keturunan Nabi; parti kami adalah parti Allah awj, sedangkan parti yang menentang kami adalah syaitan, sesiapa yang menyamakan kami dengan musuh-musuh kami pastinya bukan dari pihak kami.’ [5]
Imam al-Mujtaba Abu Muhammad al-Hasan, yang penyabar, ketua remaja disyurga [as], telah berkata yang berikut di dalam satu dari syarahannya: ‘Takutlah kepada Allah mengenai kami, kerana kami adalah pemerintah kamu .’ [6]

3] Setiap kali Imam Abu Muhammad, ‘Ali anak al-Husayn Zainul-Abidin, ketua bagi mereka-mereka yang sujud dalam sholat, membaca ayat suci yang Maha Perkasa: ‘Wahai kamu yang beriman! Takutlah kepada Allah dan bersamalah dengan mereka yang benar,’ [9:119] dia akan membaca doa yang panjang yang mengandungi rayuannya untuk dijumlahkan diantara ‘yang benar’ demi mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dia kemudian akan menyatakan bencana-bencana dan bid’ah-bid’ah dari kumpulan yang berpisah dari Imam yang beriman dan dari pohon Nubuwah. Kemudian dia akan berkata: ‘Sebahagian manusia telah tersesat jauh sehingga telah merendahkan kami, membuat alasan pada ayat-ayat al-Quran yang kelihatan sama sahaja kepada mereka, memberikan padanya dengan interpretasi mereka sendiri, dan mengadakan keraguan mengenai ayat yang disampaikan pada memuliakan kami,’ sehinggalah dia akan berkata: ‘Dengan siapakah manusia dari ummah ini hendak berlindung, oleh kerana tungak dari agama ini telah dilupakan dan ummah telah berpecah sesama sendiri dengan persengketaan, setiap parti menuduh yang lain dengan kekufuran, sedangkan Allah telah berkata: ‘Janganlah menjadi seperti mereka yang berpecah dan bertelingkah [sesama sendiri] walaupun setelah mereka menerima keterangan yang nyata [3:104]? Siapakah yang boleh dipercayai pada menyampaikan pembuktian Ilahi dan menerangkan hukum-hukum, selain dari mereka yang arif al-Quran dan dari keturunan Imam Petunjuk, cahaya di dalam kegelapan, mereka yang Allah menjadikan hujahNya terhadap segala hambaNya? Dia tidak pernah meninggalkan kejadianNya begitu sahaja tanpa sebarang Pembuktian. Kenalkah kamu kepada mereka atau telah menjumpai mereka, dari cabang pohon yang dirahmati, peninggalan dari yang elit yang mana Allah telah menghapuskan segala kekotoran, mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya, bersih dari segala dosa dan noda serta memerintahkan kecintaan kepada mereka di dalam kitabNya.’
Itu adalah kata-katanya [as][7] Selidiklah dan lihatlah kepada sebutan dari kata-kata Amirul-Mukminin, kamu akan dapati keduanya mewakili golongan pemikiran kaum Shia dalam perkara ini dengan jelas.
Pertimbangkanlah kata-kata mereka yang sebanyak ini, sebagai spesimen untuk semua kata-kata yang sedemikian dari para Imam dari Ahlul Bayt. Mereka semua sebulat suara pada perkara ini, dan buku sahih kami adalah mutawatir pada menyebutkan dari mereka [turutan sampaian], dan keamanan untuk kamu.

Yang ikhlas’
‘Sh’

[1] Dia bermaksud untuk mengatakan: ‘Pelajarilah ini dari Rasul Allah [sawas]: ‘Apabila ahli dari Ahlul Bayt Rasul wafat, dia sebenarnya tidak wafat,’ iaitu ruhnya tinggal bersinar dibumi nyata. Ini juga telah diperkatakan oleh Shaykh Muhammad `Abdoh dan lainnya.
[2] Amirul-Mukminin [as] bertindak mengkuti ‘Perkara Yang Berat’ iaitu al-Quran, mewariskan perkara ‘Yang Kurang Berat’ iaitu kedua anaknya. Telah dikatakan bahawa keturunan dia adalah model keperibadian untuk yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Shaykh Muhammad `Abdoh dan pengulas Nahjul-Balagha yang lain.
[3] Di dalam ulasannya, Shaykh Muhammad `Abdoh berkata: ‘Sarar’, disebut seakan ‘sahab’ dan ‘kitab’, adalah malam terakhir bagi sesuatu bulan mengikut kalender lunar yang mana bulan akan lenyap. Maka maksudnya adalah: ‘Kamu memasukki kepada fajar,’ bererti ‘Kamu dahulunya hidup di dalam kegelapan, kegelapan jahiliah dan kesesatan, sehinggalah kamu keluar di dalam cahaya melalui petunjuk dan arahan dari kami, ‘ rujukan itu menunjukkan  kepada Muhammad [sawas] dan keturunannya, dan juga sepupunya Imam [as], dia yang menyokong misi baginda.
[4] Lihat kepada penutup syarahan 105, ms 214, jilid 1, Nahjul-Balagha. Ibn Abbas telah berkata: ‘Kami adalah ahli dari Ahlul Bayt Rasul yang mana rumah mereka adalah tempat ziarah para malaikat, iaitu Ahlul Bayt Rasul, dan ahli Ahlul Bayt bagi rahmat dan pengetahuan.’ Dia telah disebutkan sebagai berkata yang sedemikian oleh sekumpulan ahli hadis sunni yang dipercayai dan sebagaimana dikatakan pada penutup pada bab itu pada ciri-ciri kerekter Ahlul Bayt [as] pada ms 142 oleh Ibn Hajar bukunya Al-Sawa`iq al-Muhriqa.
[5] Kenyataan ini disebutkan oleh ramai pengarang, termasuk Ibn Hajar pada penutup bab pada ciri-ciri kerekter Ahlul Bayt [as] pada penghujung ms 142 dari buku Al-Sawa`iq al-Muhriqa dimana dia membuat sedikit penipuan mengenai mereka, sungguh besar ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka.
[6] Rujuk kepadanya pada penutup dari bab wasiat Nabi [sawas] di dalam perkara itu pada ms 137 oleh Ibn Hajar' bukunya Al-Sawa`iq al-Muhriqa.
[7] Rujuk padanya dimuka surat 90 Al-Sawa`iq al-Muhriqa dimana Ibn Hajar menerangkan pengertian ayat [3:103]: ‘Dan berpeganglah kepada tali Allah kesemua kamu semua’ sebagaimana satu dari banyak yang lain yang dia terangkan di dalan seksen 1, bab 11.

SURAT 7


1] MEMINTA BUKTI DARI KENYATAAN ALLAH DAN RASULNYA
2] PEMBUKTIAN DARI AHLUL BAYT TIDAK BOLEH DITERIMA
Thul-Qi`da 13, 1329 H.

1] Bawakan bukti dari kenyataan Allah dan Rasulnya yang menjadi saksi pada wajibnya mengikuti para Imam diantara Ahlul Bayt secara mutlak, dan tinggalkan kata-kata sesiapa sahaja dalam konteks ini melainkan kenyataan dari Allah dan Rasulnya.
2] Kenyataan para Imam kamu tidak boleh diberikan sebagai hujah terhadap para penentang mereka, kerana hujah yang sedemikian akan menghasilkan putaran hujah logikal sebaliknya, [hujah dari penentang] sebagaimana kamu sedia tahu, dan keamanan keatas kamu.

Yang ikhlas,
‘S’

SURAT 8


1] TIADA TUMPUAN DIBERIKAN TERHADAP KENYATAAN KAMI TERDAHULU
2] KESILAPAN PADA PERLUNYA PUTARAN HUJAH LOGIKAL
3] HADITH DUA PERKARA BERAT
4] KESINAMBUNGANNYA [TAWATUR] [URUTAN PENYAMPAI HADIS TERSEBUT]
5] TIDAK BERPEGANG KEPADA ‘ITRA AKAN SESAT
6] PERSAMAAN MEREKA KEPADA BAHTERA NUH, PINTU KEAMPUNAN, DAN TERSELAMAT DARI PERSELISIHAN AGAMA
7] APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN AHLUL BAYT DALAM KONTEKS INI
8] HUJAH PADA PERSAMAAN BAHTERA NUH DAN PINTU KEAMPUNAN

Thul-Qi`da 15, 1329 H.

1] Kami tidak mengabaikan pada menyatakan pembuktian kami dari hadith Rasul [sawas]. Yang sebenar, kami telah merujuk kepadanya dipermulaan surat kami, yang dengan jelas menyatakan bahawa mengikuti para Imam dari Ahlul Bayt adalah wajib mutlak. Kami katakan begitu, apabila kami menyatakan bahawa dia [sawas] telah membandingkan mereka [as] dengan Kitab Suci, menjadikan mereka sebagai model untuk orang yang diberikan fikiran, menyamakan mereka dengan bahtera keselamatan, penyelamat ummah, pintu keampunan – kesemuanya adalah rujukan yang disebutkan dari buku-buku sahih yang teksnya jelas dan diketahui umum. Kami juga telah mengatakan bahawa kamu akan berpuas hati hanya dengan pembayang, tidak secara khusus, tanpa memerlukan kepada penerangan yang selanjutnya.

2] Maka kenyataan dari Imam kami, sebagaimana kami telah terangkan, adalah sesuai untuk digunakan sebagai hujah terhadap penentang mereka, dan digunakan dengan cara yang tidak boleh dianggap sebagai membalas hujah dengan cara yang keji, sebagaimana kamu telah sedia tahu.

3] Ambillah sebagai contoh, kenyataan Rasul [sawas] yang mana kami telah rujuk, yang dengannya baginda telah menyentuh kedalam hati mereka yang jahil dengan perasaan takjub, dan menjadi seruan kepada mereka yang lalai, sebagaimana disebutkan oleh al-Tirmithi dan al-Nisa’I dari Jabir, dan mereka seterusnya telah disebutkan oleh al-Muttaqi al-Hindi dipermulaan bab, mengenai orang yang berpegang kepada Kitab dan Sunnah di dalam bukunya Kanzul-Ummal, jilid 1, ms 44, sebagai berkata:
‘Wahai manusia! Saya meninggalkan bersama kamu Kitab Allah dan Ahlul Bayt ku [‘itra]. Selagi kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat.’
Dia [sawas] juga telah berkata:
‘Saya telah meninggalkan bersama kamu, yang selagi kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat selepas saya: Kitab Allah, tali yang merentang dari langit sampai ke bumi, dan ‘itra saya, Ahlul Bayt saya. Keduanya tidak akan berpisah sehinggalah mereka sampai kepada saya di Tasik, dari itu, lihatlah bagaimana kamu menggantikan saya di dalam memperlakukan terhadap mereka.’ [1]
Dia [sawas] juga telah berkata:
‘Saya meninggalkan diantara kamu dua pengganti: Kitab Allah, tali yang merentang dari langit sampai kebumi – atau diantara langit dan bumi - dan Ahlul Bayt saya [‘itra], mereka tidak akan berpisah diantaranya sehingga mereka sampai kepada saya di Tasik.’ [2]
‘Saya meninggalkan diantara kamu ‘Dua Perkara Berat’: Kitab Allah dan Ahlul Bayt saya, mereka tidak akan berpisah diantaranya sehingga mereka sampai kepada saya di Tasik.’ [3]
Dia [sawas] telah berkata: ‘Saya fikir, saya akan dipanggil dan akan menyahut panggilan itu, dan saya akan meninggalkan diantara kamu Dua Perkara Berat, Kitab Allah dan keturunan saya, Ahlul Bayt saya. Yang Maha Suci dan Maha Agung telah mengatakan kepada saya bahawa mereka tidak akan berpisah diantaranya sehingga mereka sampai kepada saya di Tasik; maka lihatlah bagaimana kamu menggantikan saya di dalam memperlakukan terhadap mereka.’ [4]
Setelah pulang dari Haji Selamt Tinggal [Wida’], dia [sawas], berkhemah di Ghadir Khumm dan meminta supaya kawasan dibawah beberapa pohon yang rendang dibersihkan, kemudian baginda berkata di dalam syarahannya:
‘Ianya kelihatan seolah-olah saya akan dipanggil dan akan menyahut panggilan itu, dan saya akan meninggalkan bersama kamu Dua Perkara Berat, satu darinya lebih berat dari yang lain: Kitab Allah, dan Ahlul Bayt saya; maka lihatlah bagaimana kamu menggantkan saya pada memperlakukan terhadap mereka, kerana mereka tidak akan berpisah diantaranya sehingga mereka sampai kepada saya di Tasik.’
Kemudian dia [sawas] menambah:
‘Allah awj adalah Pemimpin saya, dan saya adalah pemimpin terhadap setiap mukmin.’ Setelah mengatakan itu, dia mengambil tangan Ali dan berkata: ‘Kepada sesiapa yang saya adalah pemimpinnya, ini Ali adalah pemimpinnya. Wahai Allah! berbaiklah kepada sesiapa yang berbaik dengan Ali, dan jadilah musuh kepada sesiapa yang menentang dia, dst.’ [5]
Abdullah ibn Hantab telah berkata: ‘Rasul Allah [sawas] menyampaikan syarahannya kepada kami di al-Juhfa dimana dia bertanya kepada kami: ‘Tidakkah saya mempunyai kuasa [hak] yang lebih diatas diri kamu dari diri kamu sendiri?’ Yang hadir disana menjawab: ‘Ya sebenarnya, Wahai Rasul Allah!’ Kemudian dia berkata: ‘Maka saya akan mempersoalkan kamu mengenai yang dua ini: al-Quran dan ‘itra saya.’ [6]
4] Buku-buku sahih yang mengatakan wajib pada mengikuti Dua Perkara Berat adalah berturutan melalui lebih dari 20 sahabah, yang mana kesemuanya sepakat dalam perkara ini. Rasul Allah [sawas] telah menekankan perkara ini di beberapa kejadian: pada hari Ghadir Khumm, pada hari Arafat diwaktu Haji Wida’, selepas meninggalkan Taif, dari atas mimbarnya di Madina, dan di dalam biliknya yang suci ketika dia sakit, apabila biliknya dipenuhi oleh para sahabah. Dia berkata di dalam insiden yang terakhir: ‘Wahai ummah! Saya rasa saya akan mati tidak lama lagi, dan terhadap tugas saya, saya telah memberitahu kepada kamu dahulu, dan untuk tidak meninggalkan sebarang alasan bagi kamu, maka: Saya akan meninggalkan bersama kamu Kitab Allah awj dan ‘itra saya, Ahlul Bayt saya.’ Setelah selesai, dia mengambil tangan Ali dan mengangkatnya sambil berkata: ‘Ini Ali adalah bersama al-Quran, dan al-Quran bersama dengan Ali: mereka tidak akan berpisah diantaranya sehingga mereka sampai kepada saya di Tasik.’ [7]
Kumpulan majoriti yang terpelajar telah mengesahkan yang diatas. Bahkan Ibn Hajar, pada menyebutkan tradisi Dua Perkara Berat, telah berkata, ‘Maka ketahuilah, bahawa tradisi yang menyuruh berpegang kepada keduanya datang melalui banyak cara dan telah disebutkan oleh lebih dari 20 sahabah.’ Dia berkata lagi, ‘Disini keraguan timbul mengenai bilakah dia mengatakannya. Sebahagian ahli tradisionalis mengatakan dia berkata di Arafat semasa Haji perpisahan dan yang lain mengatakan dia berkata di Madina ketika dia sedang sakit, dan biliknya dipenuhi oleh para sahabah. Sekumpulan yang lain mengatakan bahawa dia membuat kenyataan itu di kawasan paya Khumm, dan terdapat yang lain lagi yang mengatakan bahawa dia berkata secara berdakwah setelah meninggalkan Taif seperti mana yang disebutkan diatas.’ Ibn Hajar berkata selanjutnya, ‘Tidak terdapat sebarang pertentangan disini, kerana tidak ada sebarang bantahan terhadap dia mengulanginya pada tempat-tempat tersebut dan yang lainnya, itu hanya sekadar untuk menunjukkan betapa besarnya perhatian yang baginda berikan terhadap al-Quran dan ‘itranya yang suci,’ sehinggalah kepenghujung kenyataannya. [8]
Mencukupi bagi para Imam dari ‘itra yang disucikan, kepada fakta yang menunjukkan bahawa kedudukan mereka adalah sama seperti Kitab Allah yang mana kepalsuan tidak dapat sampai kepada mereka dari hadapan mahupun dari belakang. Ini semestinya testimoni [keterangan] yang lengkap, yang boleh menarik manusia dengan tengkoknya dan mewjibkan mereka untuk mematuhi golongan ini. Muslim sebenar tidak akan menerima sebarang gantian [subtitiut] terhadap Kitab Allah; dari itu bagaimana manusia boleh menyimpang dari jalan mereka [as] yang hanya setara dengan al-kitab?

5] Inti pati dari kata-katanya [sawas]: ‘Saya meninggalkan keatas kamu yang mana, selagi kamu berpegang teguh kepadanya, ianya tidak akan membiarkan kamu sesat: Kitab Allah dan ‘itra saya; sesungguhnya sesiapa yang tidak berpegang teguh kepada keduanya serentak maka akhirnya akan tersesat juga. Ini telah disokong oleh kata-katanya [sawas] di dalam tradisi ‘Dua Perkara Berat’, sebagaimana Tabrani menyebutkannya, ‘Janganlah mendahului mereka, kelak kamu akan binasa dan jangan ajari mereka, kerana mereka lebih mengetahui [berilmu] dari kamu.’ Ibn Hajar telah berkata: ‘Di dalam kenyataannya [sawas], ‘Janganlah mendahului mereka, kelak kamu akan binasa, dan jangan ajari mereka kerana mereka lebih mengetahui dari kamu,’ terdapat bukti bahawa sesiapa diantara mereka yang telah ditinggikan kedudukannya dengan keistimewaan pengetahuan agamanya, maka dia mestilah diutamakan dari semua yang lain,’ sehingga kepenghujung kenyataannya. [9]

6] Apa yang membuatnya wajib mengikuti dan merujuk kepada Ahlul Bayt adalah hadith Rasul Allah [sawas]: ‘Persamaan Ahlul Bayt saya yang berada diantara kamu adalah seumpama Bahtera Nuh: Sesiapa yang menaikkinya akan terselamat, dan sesiapa yang tertinggal akan karam,’ [10] dan kenyataannya [sawas]: ‘Dan persamaan Ahlul Bayt saya yang berada diantara kamu adalah umpama ‘Pintu Keampunan Bani Israel: Sesiapa yang memasukkinya akan diampunkan.’ [11] Juga pertimbangkanlah kenyataannya [sawas], ‘Bintang-bintang dilangit menyelamatkan penghuni bumi dari karam, dan Ahlul Bayt saya menyelamatkan ummah ini dari persengketaan [di dalam perkara agama]. Jika satu kaum dari suku Arab berbeza [mengenai perundangan Allah awj] dari mereka [Ahlul Bayt], maka kesemuanya kemudian akan berbeza dan menjadi parti syaitan.’ [12] Kenyataan ini benar-benar telah mencukupi untuk mewajibkan ummah pada mengikuti mereka dan untuk memeliharanya dari berbeza dengan mereka. Saya tidak fikir bahawa terdapat mana-mana bahasa manusia yang lebih jelas dari hadith ini pada menyokong hujah saya.

7] Apa yang dimaksudkan oleh perkataannya [sawas], ‘Ahl al-Bayt’ [i.e. ahli rumah] disini adalah kesempurnaan, kesaksamaan mereka, sebagai para Imam, ini bukan sekadar kesempurnaan pada diri sahaja, kerana status ini tidak mempunyai erti jika hanya setakat testimoni [keterangan] untuk pembuktian Allah – terutama terhadap mereka yang berdiri menegakkan perundanganNya – sebagaimana hujah dan pengetahuan akan memerintahkan.
Sekumpulan majoriti yang terpelajar telah sama mengakuinya, seperti Ibn Hajar di dalam bukunya Al-Sawa`iq al-Muhriqa. Sebahagian dari mereka telah berkata bahawa apa yang mungkin dimaksudkan dengan `Ahl al-Bayt' adalah penyelamat, dari kumpulan mereka yang terpelajar, kerana mereka adalah seumpama bintang petunjuk; apabila tersesat, penghuni bumi akan dapat keselamatan dari apa yang mereka telah diperingatkan dari bencana. Ibn Hajar berkata: ‘Itu akan terjadi semasa al-Mehdi [as] akan muncul, dan tradisi menunjukkan bahawa Isa akan sholat dibelakangnya, dan anti-Isa akan dibunuh pada masa itu; selepas itu, kejadian yang luar biasa akan berlaku satu demi satu,’ sehinggalah kepenghujung kenyataannya yang disebutkan di dalam penghuraian pada ayat 7, di dalam bab 11, ms 91, dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa. Ditempat yang lain dia menunjukkan bahawa Rasul Allah [sawas] telah ditanya: ‘Bagaimana manusia hidup selepas mereka?’ dan dia menjawab: ‘Mereka akan hidup seperti keldai yang tulang belakangnya patah.’ [13]
8] Kamu tahu bahawa menyamakan mereka dengan Bahtera Nuh menunjukkan bahawa sesiapa mengikuti mereka di dalam perkara berkaitan dengan agama, mendapatkan cabang-cabang dan asas agama dari para Imam [as] yang mulia, sudah pastinya akan terselamat dari api neraka, dan sesiapa yang tertinggal dibelakang adalah umpama mereka yang mencari perlindungan semasa banjir besar dengan gunung-gunung supaya ianya dapat menyelamatkan mereka dari ketentuan Allah, tetapi dia akhirnya akan tenggelam di dalam air bah selepas itu dia menjadi orang yang pertama dicampakkan kedalam api, semoga Allah menyelamatkan kita darinya.
Sebab mengapa mereka [as] telah dibandingkan kepada Pintu Keampunan adalah bahawa Allah telah menjadikan Pintu itu simbol [lambang] kehinaan dihadapan kebesaranNya dan penyerahan diri kepada PengadilanNya, dari itu ianya menjadi sebab kepada pengampunan. Inilah hujah pada persamaannya. Ibn Hajar, di dalam penghuraian pada bab 7 al-Quran, di dalam bab 11, ms 91, dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa, telah menerimanya dengan berkata, selepas menyebutkan yang ini dan tradisi sama yang lain, ‘Sebab bagi persamaan mereka kepada Bahtera adalah bahawa sesiapa yang mencintai dan menghormati mereka seumpama bermaksud mengucapkan terima kasih kepada Dia yang memberikan mereka penghormatan, mengikuti petunjuk dari golongan mereka [as] yang terpelajar, akan terselamat dari kegelapan persengketaan, dan sesiapa yang tertinggal dibelakang akan lemas di dalam lautan yang tidak berterima kasih dan akan lenyap dilaluan manusia yang zalim.’ Kemudian dia menambah yang berikut: ‘Sebagai Pintu Keselamatan [bermaksud persamaan mereka kepadanya], Allah telah menjadikan memasukki kepada pintu, yang mungkin adalah pintu Shittim atau Jerusalem, dengan rasa hina diri, meminta keampunan, suatu sebab untuk keselamatan, dan Dia [juga] telah menjadikan kecintaan kepada Ahlul Bayt suatu sebab untuk keselamatan bagi ummah ini.’ [14] Buku-buku sahih berturut-turut menyatakan bahawa mengikuti Ahlul Bayt adalah wajib terutama pada menyebutkan kesucian ‘itra. Jika saya tidak menahan pena saya dari membosankan kamu, saya pasti akan menerangkan dengan lebih mendalam lagi, tetapi apa yang saya katakan disini pastinya telah mencukupi untuk tujuan ini. Wassalam.

Yang ikhlas,
‘Sh’

[1] Al-Tirmithi menyebutnya dari  Zayd ibn Arqam. Ini adalah hadith 874 dari ahadith yang disebutkan di dalam ms 44, Vol. 1, dari Kanz al-`Ummal.
[2] Imam Ahmed memasukkannya diantara ahadith yang disampaikan oleh Zayd ibn Thabit dari 2 punca, satu darinya disebutkan pada permulaan ms 182, dan yang satu lagi pada penutup ms 189, Vol. 5, dan juga oleh  Ibn Abu Shaybah, Abu Ya`li, dan Ibn Sa`d, dari Abu Sa`id. Ianya hadith 945 pada ms 47, Vol. 1, dari Kanz al-`Ummal.
[3] Ianya dimuatkan oleh al-Hakim pada ms 148, Vol. 3, dari Al-Mustadrak. Komen pengarangnya adalah: "Ini adalah satu hadith yang mana penyampainya adalah dipercayai menurut kedua Shaykh, walaupun yang kemudian [para shaykh tersebut] tidak menyampaikannya." Al-Thahbi memuatkannya di dalam jilid yang ringkas dari Al-Mustadrak, mengesahkan kesahihannya, kerana telah disahkan oleh kedua Shaykhs.
[4] Telah dimuatkan oleh Imam Ahmed di dalam hadith yang disampaikan oleh Abu Sa`id al-Khudri dari 2 punca, satu darinya disebutkan pada ms 17, dan yang lain pada penghujung ms 26, Vol. 3, dari Al-Musnad. Ianya juga disebutkan oleh Ibn Abu Shaybah, Abu Ya`li, dan Ibn Sa`d dari Abu Sa`id. Ianya adalah hadith 945 sebagaimana dinyatakan di dalam ms 47, Vol. 1, dari Kanz al-`Ummal.
[5] Ianya disebutkan secara berturutan oleh al-Hakim dari Zayd ibn Arqam pada ms 109, Vol. 3, dari buku Al-Mustadrak. Pengarangnya menambah: "Hadith ini sahih menurut dari kedua Shaykhs yang tidak menyampaikannya sama sekali." Dia menyebutkannya dari punca yang lain dari Zayd ibn Arqam pada ms 533, Vol. 3, dari bukunya Al-Mustadrak, dengan menambah: "Hadith ini disampaikan oleh penyampai yang berkepercayaan, malahan mereka berdua (kedua Shaykhs) tidak menerbitkannya sendiri." Al-Thahbi telah memuatkannya di dalam bukunya Talkhis, mengesahkan ianya sahih.
[6] Al-Tabrani telah memasukkannya, seperti yang dirujuk di dalam buku Nabhani', Al-Arba`in, dan di dalam buku Sayyti,  Ihya'ul Mayyit. Kamu tahu yang sebanarnya khutba dia [sawas], tidak terhad kepada sebanyak ini, kerana tiada siapa yang menyampaikan sebanyak ini boleh mengatakan bahawa dia mendengarnya sendiri. Tetapi politik telah mengikat kebanyakkan lidah ahli tradisionalis [hadith] dan merantai pena kebanyakkan penulis. Walaupun dengan semua ini, setitik yang sedemikian dari lautan telah mencukupi; segala puji bagi Allah.
[7] Merujuk kepadanya pada penutup seksen 2, Bab 9, dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa oleh Ibn Hajar, selepas 40 ahadith yang dirujuk pada seksen itu di muka surat 57.
[8] Merujuk kepadanya di dalam penghuraian bab keempat: "Dan tahan mereka, kerana mereka akan ditanya [37:24)," yang disebutkan di dalam seksen satu, Bab 11, dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa, pada penghujung ms 89.
[9] Merujuk kepadanya di dalam bab yang memperkatakan wasiat Nabi pada ms 135 dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa, kemudian tanyakan kepada dia mengapa dia mengutamakan mengikuti al-Ash`ari di dalam asas agama, dan kepada empat madhab di dalam cabang-cabangnya, dan bagaimana dia boleh menganggap manusia lain lebih utama dari Ahlul Bayt di dalam penyampaian hadith, manusia seperti `Umran ibn Hattan dan yang sama dengannya diantara yang Kharijites, mengutamakan yang lain dari mereka Ahlul Bayt di dalam penghuraian Kitab, seperti Muqatil ibn Sulayman, seorang Murji'ite yang mempercayai bahawa Allah mempunyai bentuk fizikal, dan mengutamakan orang-orang ini di dalam sains etika, akhlak, kesopanan dan fisikologi Ma’ruf dan yang sama dengannya, dan bagaimana dia mengenepikan adik Rasul Allah dan juga walinya, yang telah melaksanakan segala wasiatnya, untuk kedudukan khalifa secara umum dan juga perwakilan bagi Rasul [sawas]. Kemudian tanyakan kepadanya bagaimana dia memilih keturunan Rasul Allah [sawas], keturunan penakut. Apakah yang akan dilakukan oleh manusia yang berpaling dari keturunan suci Muhammad [sawas]; yang berkedudukan mulia dan patuh kepada agama; dan mengikuti jejak langkah orang  yang menentang mereka terhadap hadith sahih: Dua Perkara Berat dan yang sama sepertinya? Dan bagaimana dia boleh mengatakan dia berpegang teguh kepada ‘itra dan menaikki Bahtera dan juga memasukki Pintu Keampunan?
[10] Al-Hakim menyebutnya dari Abu Tharr pada ms 151, Vol. 3, dari bukunya Sahih Al-Mustadrak.
[11] Al-Tabrani menyebutnya di dalam buku Al-Awsat dari Abu Sa`id. Ianya adalah 18 dari yang 25 Al-Arba`in (40) ahadith dari Nabhani, Al-Arba`in Al-Arba`in (1600 ahadith), ms. 216.
[12] Ini disebutkan oleh al-Hakim pada ms 149, Vol. 3, dari Al-Mustadrak dari  Ibn `Abbas. Al-Hakim menambah: "Ini adalah hadith yang sahih, walaupun (kedua Shaykhs, i.e. Bukhari and Muslim) tidak menulis di dalam buku mereka.
[13] Rujuk kepada penutup bab ramalan Rasul [sawas] akan waktu-waktu yang sukar sebelum wafatnya, pada penghujung ms 143 dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa. Kami tanyakan Ibn Hajar: "Jika inilah status yang dinikmati oleh ulama Ahlul Bayt [as], maka mengapa kamu berpaling dari mereka?’
[14] Pertimbangkan kenyataan ini darinya, kemudian katakan kepada saya mengapa dia tidak mengikuti petunjuk para Imamnya di dalam cabang dan asas bagi keagamaan, atau pada prinsip dan asas perundangan atau di dalam sains hadith dan juga al-Kitab, atau apa sahaja yang berkaitan dengan etika, akhlak  dan kesopanan, dan mengapa dia tertinggal dibelakang; dari itu dia telah lemas di dalam lautan bersama mereka yang menolak pertolongan Allah, melarikan diri di dalam tempat-tempat orang yang zalim. Semoga Allah mengampunkan dia terhadap penipuannya terhadap kami dan secara zalim menyerang kepercayaan kami.


SURAT 9


1] MINTA TAMBAHAN TEKS YANG BERKAITAN

Thul Qi`da 17, 1329 H.

Janganlah berhentikan pena kamu, dan janganlah risau pada membosankan saya. Saya semuanya telinga pada mendengarkan hujah-hujah kamu, dada saya terbuka di dalam mempelajari dari kamu, hati saya menjadi tenteram dan jiwa saya aman dan damai.

Segala pembuktian dan hujah-hujah yang kamu nyatakan telah menjadikan saya lebih berminat lagi untuk mengetahui, dengannya telah hilanglah kebosanan dari saya. Kirimkanlah kepada saya lebih banyak lagi kata-kata kamu yang menambat hati dan dari pengakuan-pengakuan mereka yang genius. Saya dapati dari kata-kata kamu suatu pencarian oleh mereka yang bijak, dan ianya lebih mententeramkan hati saya dari air laut biru yang jernih, maka berilah kepada saya lebih banyak lagi, semoga Allah merahmati orang tua mu, dan keamanan bagi kamu.

Yang ikhlas,
‘S’


SURAT 10

1] SEPINTAS LALU PADA TEKS PELENGKAP

Thul-Qi`da 19, 1329 H.

Jika kamu merasa senang menerima surat saya, dan jika kamu telah menatapinya dengan penuh kepuasan, maka dapatlah saya meletakkan harapan untuk kemenangan saya kepada kamu dan juga mengakhiri usaha saya ini dengan kejayaan. Sesiapa yang berniat jujur, mempunyai atitiut yang baik sedang dia merendahkan diri, peramah, mulia, dimahkotakan dengan pengetahuan, sopan santun dengan kesabaran, sudah pasti kebenaran terdapat di dalam apa yang dia perkatakan dan tuliskan, sedang kesaksamaan dan kejujuran berada ditangan dan dilidahnya.
Kepada kamulah saya seharusnya mengucapkan terima kasih, apabila kamu meminta untuk ditambahkan, kerana siapakah lagi yang lebih mulia, berbudi dan rendah hati? Demi untuk menyampaikan permintaan dan menyejukan mata kamu, saya suka untuk menyatakan yang berikut:
Kedua mereka al-Tabrani di dalam Al-Mujma` al-Kabir dan Rafi`I di dalam Musnad, menyebutkan Ibn `Abbas, sebagai berkata bahawa ‘Rasul Allah [sawas] telah berkata: ‘Biarlah sesiapa yang suka hidup seperti saya dan mati seperti saya dan tinggal di syurga Eden yang telah disediakan oleh Tuhanku, mengambil Ali sebagai ketuanya selepas saya, dan hendaklah dia patuh kepada sesiapa saja yang dilantik olehnya sebagai pengganti dirinya, dan hendaklah dia mencontohi Ahlul Bayt saya selepas saya, kerana mereka adalah keturunan saya: mereka telah dijadikan dari acuan saya dan dirahmati dengan kebijaksanaan dan pengetahuan saya. Malang bagi orang yang menolak mereka dan memisahkan saya dari mereka! Semoga Allah tidak mengizinkan mereka menikmati syafaat saya.’ [1]
Al-Matir, al-Barudi, Ibn Jarir, Ibn Shahin, dan Ibn Mundah kesemuanya telah menyebutkan dari Ishaq yang mengatakan dari Ziyad ibn Matraf sebagai berkata: ‘Saya telah mendengar Rasul Allah berkata: ‘Sesiapa yang berhasrat untuk hidup seperti saya dan mati seperti saya dan memasukki Taman yang telah dijanjikan oleh Tuhanku, Taman yang abadi, maka hendaklah dia mengambil Ali dan keturunannya selepas saya sebagai ketua, kerana mereka tidak akan membiarkan kamu tanpa pertunjuk, tidak juga membiarkan kamu sesat.’ [2]
Begitu juga Zayd ibn Arqam telah disebutkan dalam satu hadith sebagai berkata: ‘Rasul Allah [sawas] telah berkata: ‘Sesiapa yang berhasrat untuk hidup seperti saya dan mati seperti saya dan tinggal di Taman yang abadi yang dijanjikan kepada saya oleh Tuhanku, hendaklah dia mengambil Ali sebagai ketua, kerana dia tidak akan membiarkan kamu tanpa pertunjuk, tidak juga membiarkan kamu sesat.’ [3]
Juga, pertimbangkanlah hadith ini yang disampaikan oleh Ammar ibn Yasir: ‘Rasul Allah [sawas] telah berkata: Saya menasihati sesiapa yang percaya kepada saya dan yakin terhadap kebenaran saya untuk menerima pemerintahan Ali ibn Abu Talib, barang siapa yang menerima dia sebagai pemerintah telah menerima saya seperti itu juga, dan sesiapa yang mencintai dia telah mencintai saya juga, dan sesiapa yang mencintai saya telah mencintai Allah. Sesiapa yang membenci dia telah membenci saya, dan sesiapa yang membenci saya telah membenci Allah awj.’ [4]
Ammar menyebutkan dari yang lain dengan mengatakan hadith ini: ‘Wahai Tuhan! Sesiapa yang percaya kepada ku dan yakin kepada kebenaran ku, hendaklah dia mengambil Ali sebagai ketuanya, kerana kerajaannya adalah yang saya juga, dan kerajaan saya adalah kerajaan yang Maha Berkuasa Allah juga.’ [5]
Dia [sawas] suatu ketika menyampaikan syarahan dimana dia berkata: ‘Wahai manusia! Penghormatan, kemuliaan, keutamaan dan pemerintahan adalah untuk Rasul Allah dan keturunannya, dari itu janganlah membiarkan kepalsuan memesongkan kamu.’ [6]
Dia [sawas] berkata: ‘Di dalam setiap generasi ummah saya terdapat ahli dari keturunan saya, yang hanya sama kedudukan dengan diri saya, dan yang memelihara agama ini dari diubah oleh mereka yang keji dan di-interpretasikan oleh mereka yang jahil. Ketahuilah bahawa para Imam kamu adalah wakil kamu kepada Allah; maka, lihatlah siapa yang kamu kirimkan kepada Dia sebagai wakil kamu.’ [7]
Dia [sawas] telah juga berkata: ‘Janganlah mendahului mereka, kelak kamu akan binasa, tidak juga kamu tertinggal jauh dibelakang kerana kamu juga akan binasa. Janganlah mengajari mereka, kerana mereka lebih berpengetahuan dari kamu.’ [8]
Dia [sawas] telah berkata: ‘Anggaplah Ahlul Bayt saya yang berada diantara kamu sebagaimana kamu menganggap kepala kepada tubuh badan; dan mata pada kepala, kerana kepala dipandu oleh mata.’ [9]
Dia [sawas] berkata: ‘Kekalkan kecintaan kepada kami, Ahlul Bayt, kerana sesiapa mengadap Allah dengan mencintai kami akan masuk kesyurga melalui syafaat kami. Saya bersumpah dengan Dia yang memilikki jiwa saya bahawa amalan baik bagi semua yang beriman tidak bermanfaat bagi dirinya melainkan melalui pengiktirafan akan hak-hak kami.’ [10]
Dan dia [sawas] juga telah berkata: ‘Pengetahuan dari keturunan Muhammad membawa keselamatan dari api neraka, dan mencintai Ahlul Bayt adalah berjalan pada jalan yang lurus. Bersekutu dengan keturunan Muhammad terselamat dari siksaan.’ [11]
Dia [sawas] telah berkata: ‘Kaki mana-mana hamba Allah tidak akan dapat bergerak pada hari pengadilan melainkan dia akan ditanya empat perkara: Bagaimana dia menghabiskan usianya, untuk apa dia menghabiskan tenaganya, bagaimana dia mendapatkan dan membelanjakan hartanya, dan mengenai kecintaan terhadap kami, Ahlul Bayt.’ [12]
Dia [sawas] telah berkata: ‘Jika sesaorang berdiri di dalam sholat diantara Rukn dan Maqam [suatu tempat diantara penjuru Kabah dan Maqam Ibrahim], membenci keturunan Muhammad, dia pasti akan memasukki api neraka.’ [13]
Dia [sawas] telah juga berkata: ‘Sesiapa yang mati kerana cintanya kepada ‘itra Muhammad, mati sebagai syahid. Sesiapa yang mati kerana kecintaannya kepada ‘itra Muhammad, mati sebagai mukmin yang sempurna imannya. Sesiapa yang mati kerana mencintai anak-anak Muhammad akan diberikan khabar gembira tentang memasukki syurga oleh malaikat maut, kemudian oleh Munkir dan Nakir. Sesiapa yang mati kerana mencintai keturunan Muhammad akan dibawa kesyurga seperti pengantin lelaki dibawa kerumah penganti perempuan. Sesiapa yang mati mencintai ‘itra Muhammad akan mempunyai dua pintu yang melihat kesyurga di dalam kuburnya. Allah akan menjadikan kuburan sesiapa yang mati pada mencintai anak-anak Muhammad tempat ziarah para Malaikat Rahmat. Sesiapa yang mati pada mencintai ‘itra Muhammad mati dalam mematuhi Sunnah dan ijmak
Sesiapa yang mati dengan membenci ‘itra Muhammad akan datang pada hari pengadilan dengan tertulis diantara matanya: ‘Dia akan keciwa dengan Rahmat Allah,’ sehingga keakhir syarahannya yang tidak ada bandingan, [14] dengan syarahan ini dia, [sawas] bermaksud untuk memperbetulkan kecondongan dan keinginan nafsu manusia.
Implikasinya adalah bahawa semua tradisi ini dipersetujui sebulat suara, terutama yang disampaikan melalui pengesahan dari ‘itra yang suci. Status mereka tentu tidak akan disahkan jika mereka tidak menjadi pembuktian terhadap Allah dan pengasas bagi perundanganNya, merekalah yang mewakili Rasul Allah di dalam menyuruh atau menegah, pengganti baginda didalam maksud bahasa yang lebih mudah. Sesiapa yang mencintai mereka, telah mencintai Allah dan RasulNya juga, dan sesiapa yang membenci mereka adalah musuh Allah dan RasulNya.
Dia [sawas] telah berkata: ‘Tiada yang mencintai mereka melainkan yang takut kepada Allah dan mukmin yang ikhlas, dan tiada yang membenci mereka melainkan si hipokrit durjana.’ [15] Dengan sebab ini al-Farazdaq, seorang penyair, telah mengatakan rangkap ini di dalam sanjungannya terhadap mereka:

Kamu; kecintaan sesaorang yang bererti keimanan, membenci tanda kekufuran;
Hampir kepada kamu adalah terselamat dan juga keselamatan.
Jika yang wara’ semua dihitungkan, kepada mereka kamulah Imam;
dan itulah yang sebenar.
Jika seorang ditanya: ‘Siapakah manusia terbaik?’
Kamulah jawapannya

Amirul-Mukminin [as] pernah berkata:
‘Sayalah yang paling mulia diantara keturunan ku, yang paling bersopan ketika muda, dan yang paling bijak ketika tua. Melalui kami Allah menghapuskan dusta, dan melalui kami Dia menjadikan gigi musang yang liar tidak berfungsi. Melalui kami Allah mengobati kegersangan kamu, dan melalui kami Dia membebaskan kamu. Melalui kamilah Allah memulakan dan mengakhirkan.’ [16]
Mencukupilah kepada kami untuk mengutamakan mereka dari yang lain, dengan fakta yang sesungguhnya bahawa Allah awj sendiri telah mengutamakan mereka dari yang lain, dengan menjadikan pengucapkn selawat keatas mereka sebagai sebahagian yang wajib di dalam sholat fardu, tidak kira jika orang yang mengucapkan selawat itu adalah yang Siddiq [Abu Bakar] atau Faruq [Umar], yang mempunyai satu cahaya, atau dua cahaya [Uthman], atau yang banyak cahaya. Tidak! Setiap orang yang menyembah Allah dengan melakukan apa yang telah diwajibkanNya pada menyembah Dia, ketika melakukan itu manusia telah mengirimkan kesejahteraan keatas mereka, sebagaimana manusia menyembah Dia ketika menjadi saksi melalui dua bahagian sahadah. Ini yang sebenarnya adalah satu status yang mana semua ummah telah menundukkan kepala kepada mereka, dan dihadapan mata siapa sahaja yang kamu sebut sebagai imam telah menyerah kepada mereka. Imam al-Shafi’I, semoga Allah merestui dia, telah berkata: [17]

Wahai ahli rumah Rasul! Mencintai kamu adalah fardu
Yang Allah wajibkan di dalam wahyuNya yang suci
Memberi kamu kehormatan yang besar terpuji,
Jika siapa tidak mengirimkan kesejahteraan keatas kamu semua
Ianya seakan dia tidak melakukan sholat sama sekali

Marilah kita merasa puas dengan sebanyak ini dari sunnah yang suci pada menerangkan fakta bahawa mengikuti sunnah mereka adalah wajib; begitu juga pada mencontohi mereka. Di dalam Kitab Allah awj terdapat ayat-ayat yang jelas yang mengatakan itu juga adalah wajib. Kepada ayat-ayat tersebutlah kami berhasrat untuk menarik kesedaran serta penghujahan yang sesitif kepada kamu. Kamu boleh dipuaskan dengan hanya bayangan petunjuk, dan mencukupi dengan isyarat untuk menarik perhatian kamu; segala puji tertentu bagi Allah; Tuhan sekelian alam.

Yang ikhlas,
‘Sh’

[1] Hadith ini, seperti yang dituliskan, adalah hadith 3819 yang telah dimuatkan pada ms 217, Vol. 6 dari Kanz al-`Ummal. Dia juga menyebutnya di dalam Muntakhab al-Kanz; maka, rujuklah pada teks yang terkemudian pada permulaan notakaki di muka surat 94 dari Vol. 5 di dalam Ahmed buku Musnad, walaupun pengarangnya mengatakan: "Mereka telah dianugerahkan dengan kefahaman saya," sepatutnya "kefahaman dan pengetahuan." Penyalinnya mungkin telah melakukan kesalahan. Al-hafiz Abu Na`im, di dalam bukunya Hilyat al-Awliya', juga telah menyebutkannya, dan dia kemudiannya telah disebutkan oleh ulama Mu`tazilite pada ms  450, Vol. 2, dari ulasannya pada Nahjul Balaghah, edisi Egypt. Dia juga menyebutkan sesuatu yang sama pada ms 449 dari Abu `Abdullah Ahmed ibn Hanbal di dalam kedua-dua Musnadnya dan dalam bukunya berjudul Manaqib `Ali ibn Abu Talib (as).
[2] Hadith ini no 2578 yang disebutkan di dalam Kanz al-`Ummal, Vol. 6, ms 155. Ianya juga disebutkan oleh Muntakhab al-Kanz; maka, rujuklah pada yang kemudian dan baca ayat yang akhir pada notakaki di muka surat 32, Vol. 5, yang menyebutkan dari Ahmed Musnad. Ianya juga disebutkan oleh Ibn Hajar al-`Asqalani secara ringkas di dalam biography Ziyad ibn Mutraf di dalam bahagian satu dari bukunya Isaba, kemudian dia menambah: "Hadith ini disebutkan oleh Yahya ibn Ya`li al-Muharbi, tradisionalis yang lemah." Ini adalah pelik datangnya dari al-`Asqalani, kerana Yahya ibn Ya`li, menurut dari ulama ijmak dari golongan ulama hadith, dia boleh dipercayai. Di dalam Sahihnya, al-Bukhari menyebut hadith dari dia yang berkenaan dengan perjanjian Hudaybiya. Dia juga mengajarkan hadith kepada Muslim Ghaylan ibn Jami`. Lebih-lebih lagi, al-Thahbi, di dalam bukunya Mizan, mengambil dia sebagai yang boleh dipercayai, dan juga ramai pengesahan yang lain yang dipercayai oleh kedua shaykh dan juga yang lainnya.
[3] Ini telah disebutkan oleh al-Hakim pada penghujung ms 128, Vol. 3, dari buku sahihnya Al-Mustadrak. Dia menambah yang berikut: "Semua penyampai hadith ini adalah berkepercayaan, dan mereka (kedua Shaykhs) tidak menyebutnya" Ianya telah disebutkan oleh al-Tabrani di dalam bukunya Al-Jami` al-Kabir, dan oleh Abu Na`im di dalam bukunya berkenaan dengan cemerlangnya para sahabah. Ianya adalah hadith 2577 yang dimuatkan di dalam Kanz al-`Ummal pada ms 155, Vol. 6. Pengarang juga menyebut di dalam bukunya Muntakhab al-Kanz; maka rujuklah pada notakaki di muka surat 32, Vol. 5, dari Musnad.
[4] Al-Tabrani telah menyebutnya di dalam Al-Jami` al-Kabir, dan begitu juga Ibn `Asakir di dalam buku sejarahnya, dan ia adalah hadith 2571 yang dimuatkan di dalam Kanz al-`Ummal pada penghujung ms 154, Vol. 6.
[5] Al-Tabrani telah menyebutnya di dalam Al-Jami` al-Kabir seperti yang disampaikan oleh Muhammad ibn Abu `Ubaydah ibn Muhammad ibn `Umayr ibn Yasir yang menyebut dari bapanya dan dari datuknya `Ammar. Ianya adalah hadith 2576 yang dimuatkan di dalam Kanz al-`Ummal, ms 155, Vol. 6. Ianya juga disebutkan di dalam Muntakhab al-Kanz.
[6] Ianya disebutkan oleh Abul Shaykh di dalam hadith yang panjang dan disampaikan oleh Ibn Hajar pada penghujung maqsad 4 dari Maqasid ketika menerangkan, pada ms 105 dari bukunya Al-Sawa`iq al-Muhriqa, ayat mengarahkan berkasih sayang kepada kerabat Rasul setelah penelitiannya, dan di dalam maqsad utama dari bukunya Ghayat Al-Maram. Jangan mengabaikan kenyataannya: "Janganlah bersama mereka yang zalim."
[7] Ini disebutkan oleh al-Malla di dalam Sirat, seperti juga penghuraian ibn Hajar's pada ayat "Dan ikutlah jejak langkah mereka, kerana mereka akan dipersoalkan" di dalam Al-Sawa`iq al-Muhriqa, ms90, mencadangkan.
[8] Ini disebutkan oleh al-Tabrani yang membicangkan hadith Dua Perkara Berat, dan dia disebutkan oleh Ibn Hajar apabila yang terkemudian menerangkan maksud ayat bab 4  ""Dan ikutlah jejak langkah mereka, kerana mereka akan dipersoalkan" ayat yang dia bincangkan di dalam bab 11 dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa, ms 89.
[9] Ini disebutkan oleh sekumpulan pengarang buku tradisi dari Abu Tharr, dan ianya disampaikan oleh Imam al-Sabban ketika memuji kecemerlangan Ahl al-Bayt (as) di dalam kerjanya Is`af al-Raghibin, dan oleh Shaykh Yusuf al-Nabhani pada ms 31 dari Al-Sharaf al-Mu'abbad, dan oleh ramai penyampai yang lain. Ini adalah teks yang menekankan terhadap kepimpinan mereka dan menunjukkan bahawa petunjuk kepada kebenaran boleh dicapai hanya melalui mereka.
[10] Ini disebutkan oleh al-Tabrani di dalam Al-Awsat sebagaimana yang disampaikan oleh al-Sayyuti di dalam Ihya'ul Mayyit; oleh al-Nabhani di dalam 40 [ahadith]; oleh Ibn Hajar di dalam bab perbincangan pada arahan kecintaan kepada mereka di dalam Al-Sawa`iq al-Muhriqa, sebagai tambahan kepada banyak lagi dari penyampai yang terkemuka; maka, pertimbangkan kenyataannya: `Tidak ada amalan baik yang memberi manfaat kepada dirinya melainkan dia mengetahui akan hak kami.’ Katakanlah kepada saya apakah hak-hak itu, yang dijadikan oleh Allah sebagai pra syarat pada penerimaan amal yang baik. Tidakkah ianya pada mentaati mereka dan mendapatkan keridhaan Allah melalui mengikuti JALAN MEREKA YANG LURUS? Apakah dia arahan yang mana keduanya, kerasulan dan khalifa mempunyai pengertian yang sebegitu besar? Tetapi kita telah dinodai oleh manusia yang tidak mahu memikirkan; maka, ‘Kita adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNyalah kita akan kembali.’
[11] Ini disebutkan oleh kadhi `Iyaz di dalam bab menerangkan fakta bahawa untuk memuliakan Rasul [sawas] dan pada menyenangkan dia adalah pada menyenangkan ‘itra dan keturunan dia, sebagaimana ditunjukkan pada permulaan ms 40, Bahgian 2, dari buku Al-Shifa yang telah dicetak di Istanbul pada 1328 H. Kamu mengerti bahawa ‘mengenali’ mereka di dalam teks ini tidak bererti hanya mengenali nama dan orangnya, dan bahawa mereka adalah kerabat Rasul Allah, bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab mengenali semua mereka, tetapi ianya bermaksud mengiktiraf pada fakta bahawa mereka adalah penguasa selepas Rasul [sawas], seperti mana dia sendiri telah mengatakan: ‘Sesiapa mati dengan tidak mengetahui Imam semasanya telah mati sebagai seorang jahiliah,’ dan pengertian mencintai mereka dan wilayatnya adalah kecintaan dan wilayat yang diwajibkan keatas manusia ‘mereka yang mengikuti kebenaran,’ i.e. Para Imams sebenar, faktanya adalah nyata.
[12] Fakta ini adalah disebabkan bahawa Allah telah menganugerahkan kepada mereka status khas yang memerlukan ketaatan kepada mereka. Mencintai mereka sedemikian mendapat ganjaran. Hadith ini disampaikan oleh al-Tabrani dari Ibn `Abbas, dan ianya disampaikan oleh al-Sayyuti di dalam Ihya'ul Mayyit, dan oleh al-Nabhani di dalam Al-Arba`in, selain dari banyak lagi pengarang yang terkenal.
[13] Ini telah disebutkan oleh al-Tabrani dan al-Hakim, dan terdapat juga di dalam Nabhani, Al-Arba`in, di dalam  Sayyuti Ihya'ul Mayyit dan di dalam yang lain. Hadith ini adalah sama kepada katanya [sawas], seperti satu hadith yang kamu telah dengar, "Demi Dia yang memilikki jiwa saya, tidak ada amalan baik yang bermanfaat tanpa pengiktirafan akan hak kami.’ Jika membenci mereka tidaklah bererti membenci kepada Allah dan RasulNya, tentulah amalan baik orang yang membenci mereka tidak dibatalkan walaupun jika orang itu menghabiskan usianya diantara Rukn dan Maqam [bagi Ibrahim [as] bersholat dan berdoa, jika begitu; mereka masih belum dapat menikmati status yang sedemikian.  Al-Hakim dan Ibn Hayyan, di dalam sahih, seperti yang dikatakan di dalam Nabhani, Al-Arba`in Arba`in dan Sayyuti, Ihya'ul Mayyit, dari Imam al-Hasan, cucu Rasul, yang berkata kepada Mu`awiyah ibn Khadij suatu ketika: "Berwaspada pada membenci kami, kami Ahl al-Bayt (as), kerana Rasul Allah telah berkata: `Sesiapa membenci atau dengki kepada kami akan diusir pergi dari Tasik [Kawthar] dengan cabuk api neraka.'" Rasul Allah [sawas] memberikan syarahan dan berkata: "Wahai manusia! sesiapa yang membenci kami, kami Ahl al-Bayt (as), akan dibangkitkan pada hari pengadilan sebagai yahudi.’ Hadith ini disebutkan oleh al-Tabrani di dalam Al-Awsat seperti dinyatakan di dalam al-Sayyuti, Ihya'ul Mayyit dan Nabhani, Al-Arba`in Arba`in dan di dalam buku-buku yang lain.
[14] Ini disebutkan oleh Imam al-Tha`labi di dalam penerangannya pada ayat perintah, cinta kepada Ahl al-Bayt (as) di dalam Al-Tafsir al-Kabir dari Jarir ibn `Abdullah al-Bijli dari Rasul Allah [sawas]. Al-Zamakhshari mengambilnya sebagai sahih di dalam penghuraian ayat yang sama di dalam bukunya Al-Kashshaf; maka rujuklah kepadanya.
[15] Al-Malla telah merakamkan ini di dalam maqsad yang kedua pada bab 14 dari al-Quran yang suci di dalam babnya sendiri iaitu bab 11 dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa.
[16] Ini telah disebut oleh `Abdul-Ghani ibn Sa`d di dalam bukunya Eizah al-Ishkal. Ini adalah hadith 6050 yang telah dimuatkan di dalam Kanz al-`Ummal pada penghujung ms 396, Vol. 6.
[17] Dua syair ini dari al-Shafi`i telah diketahui umum dan tersebar luas. Ramai pengesah yang dipercayai telah mengakui fakta ini, dan menunjukkan bahawa al-Shafi’I sendiri yang mengubahnya. Diantara mereka ialah: Ibn Hajar, yang menyebutnya ketika menerangka ayat "Allah dan Para Malaikat berselawat keatas Nabi [sawas]," pada ms 88 pada bukunya Al-Sawa`iq al-Muhriqa; al-Nabhani pada ms 99 dari bukunya Al-Sharaf al-Mu'abbad, Imam Abu Bakr ibn Shihabud-Din di dalam bukunya Rashfatul Sadi, dan oleh ramai yang lain.


SURAT 11


1] MEMUJI TEKS KAMI YANG JELAS
2] MEMIKIRKAN BAGAIMANA BERKOMPROMIKAN MEREKA DENGAN KEPERCAYAAN MAJORITI
3] MEMINTA PETUNJUK YANG JELAS DARI AL-KITAB
SEPINTAS LALU PADA TEKS PELENGKAP

Thul-Qi`da 20, 1329 H.

1] Saya telah diberikan penghormatan untuk menerima surat kamu yang mulia yang mana saya dapati ianya sahih pada tajuk utama. Limpahan banjir dari kefasihan kamu telah menenggelamkan puncak yang tinggi. Saya telah meneliti surat kamu dengan teliti, dan saya dapati kamu berpandangan jauh, tegas, bernas di dalam penGhujahan, dan berani bersuara.

2] Setelah menimbangkan hujah kamu secara mendalam dan menggali kepada setiap pembuktian kamu, saya dapati diri saya didalam situasi yang amat merbahaya: Apabila saya melihat kedalam bukti-bukti kamu, saya dapati ianya menyakinkan. Apabila saya mempertimbangkan penjelasan kamu, saya dapati ianya memberi petunjuk. Apabila saya melihat kepada Para Imam dari ‘itra yang disucikan, saya dapati Allah dan RasulNya telah menyanjung status mereka, memaparkan ketinggian dan kemuliaan mereka. Kemudian apabila saya melihat kepada majoriti Muslim, yang mewakili jumlah yang besar dari ummah ini, saya dapati mereka berbeza dengan Ahlul Bayt, bertentangan dengan kewajipan yang dibuktikan. Sekarang saya dapati diri ini akan terbahagi kepada dua bahagian: satu bahagian dari saya condong kepada pembuktian, sedang yang lain mencari perlindungan bersama majoriti kaum Muslim. Saya telah serahkan yang pertama kepada kamu untuk dibimbing, sedangkan yang satu lagi dengan keras menolak kamu.

3] Dari itu, bolehkah kamu tolong kawalkan kedegilan yang kemudian itu dengan bukti yang meyakinkan dari al-Kitab yang mana dengannya boleh mengawal dan mengalihkan dari mengikuti kepercayaan umum? Keamanan keatas kamu.

Yang lkhlas,
‘S’


SURAT 12


PEMBUKTIAN AL-QURAN

Thul-Qida 22, 1329 H.

Kepujian bagi Allah, kamu telah mempelajari al-Kitab sepenuhnya, telah memahami pengertian keduanya, yang terang dan yang tersembunyi. Adakah sesiapa yang disanjung di dalamnya seperti ‘itra yang disucikan? Adakah ayatnya yang jelas, menerangkan sesiapa sebagai ‘bersih dari segala kekotoran’ [1] selain dari mereka? Adakah ayat ‘pembersihan’ telah diwahyukan atas penghormatan pada sesiapa yang lain?[2] Adakah wahyu yang terang yang telah mengarahkan pada mencintai yang lain? [3] Adakah Jibril membawa ayat Mubahala pada memuji yang lain? [4]
Adakah ‘Hal Ata’ telah diwahyukan pada memuji yang lain? Tidak! Saya berani bersumpah dengan Tuhan yang telah menggunakannya dengan tepat untuk mereka; Dialah yang benar lagi adil. [5]
Tidakkah mereka itu ‘Tali Allah’ mengenai mereka, Dia telah berkata: ‘Pegang bersama kepada Tali Allah dan janganlah berpecah [3:103] [6]?
Dan ‘yang benar’ mengenai mereka, Dia telah berkata: ‘Hendaklah kamu semua bersama yang benar.’ [9:119][7]
‘Jalan Allah’ mengenainya, Dia telah berkata: ‘Janganlah mengikuti jalan yang berbeza kelak mereka akan memesongkan kamu dari jalan Allah [6:153] [8] merekalah yang ‘diamanahkan dengan penguasaan diantara kamu [4:59] [9] ‘Penjagaan wahyu’ mengenainya, Dia berkata: ‘Tanyalah Penjaga wahyu apabila kamu tidak tahu,’ [21:7] [10] ‘Yang Mukmin’ mengenainya Dia berkata: ‘Sesiapa yang berbeza dengan Rasul, setelah petunjuk menjadi jelas kepada mereka, dan mengikuti jalan lain dari yang mukmin, Kami akan tinggalkan dia di jalan yang dipilihnya dan meletakkan dia kedalam neraka, tempat tinggal yang buruk,’ [4:115] [11] dan bagi ‘petunjuk’ mengenainya Dia berkata: ‘Kamu adalah yang memberi peringatan, dan bagi setiap ummah terdapat seorang petunjuk,’? [12] Tidakkah diantara merekalah yang Allah telah hujani dengan rahmat dan kepada merekalah Dia telah rujuk di dalam Fatiha dan al-Quran, katanya: ‘Bimbinglah kami kejalan yang lurus, jalan bagi ‘mereka’ yang Kamu telah rahmati,’ [13] dan Dia juga telah berkata: ‘Yang ini adalah bersama dengan yang itu dimana Allah telah rahmati bersama diantara para Rasul, mereka-mereka yang benar, para syuhada dan yang adil,’ [4:69]? [14]
Tidakkah Dia telah memberikan kepada mereka penguasaan umum? Tidakkah Dia telah mengkhususkannya hanya kepada mereka selepas Rasul? Bacalah: ‘Pemimpin kamu adalah Allah dan RasulNya dan Mukmin yang mendirikan sholat dan membayar zakat ketika sedang rukuk, sesiapa yang mengambil Allah dan RasulNya dan Mukmin sebagai pemimpin, maka sesungguhnya parti Allahlah yang berjaya,’ [5:58] [15] Tidakkah Dia telah menjadikan keselamatan bagi orang yang bertaubat dan melakukan amal yang baik, semuannya bergantung kepada penerimaan orang itu terhadap bimbingan mereka [ahlul Bayt], kataNya: ‘Aku sesungguhnya Maha Pengampun kepada mereka yang bertaubat, beriman, beramal baik, dan yang menerima petunjuk,’ [20:82] [16]? Tidakkah wilayat mereka sebahagian dari yang ‘diamanahkan’; mengenainya Allah awj telah berkata: ‘Kami tawarkan amanah itu kepada langit, bumi dan juga gunung, tetapi mereka semua menolak untuk menanggongnya disebabkan dari rasa takut yang amat sangat, kemudian manusia menerimanya: dia amat zalim, lagi amat jahil,’ [33:72] ?[17]
Tidakkah mereka yang menjadi ‘kesejahteraan’; dimana Allah telah mengarahkan setiap orang untuk memasukkinya, kataNya: ‘Wahai kamu yang beriman! masuklah kamu semua dengan kesejahteraan, dan janganlah mengikuti langkah syaitan,’ [2:208] [18]. Tidakkah mereka itu ‘rahmat’ mengenainya Allah awj telah berkata: ‘Kamu akan ditanya pada Hari itu mengenai RahmatNya,’ [102:8] [19]? Tidakkah Rasul Allah [sawas] telah diarahkan untuk menyampaikan semua ini? Tidakkah Allah telah menekankan mengenai penyampaian itu di dalam bahasa yang bunyinya seakan mengancam, kataNya: ‘Wahai Rasul! Sampaikan apa yang telah diwahyukan kepada kamu, jika kamu tidak melaksanakannya, maka kamu yang sebenarnya telah tidak menyampaikan pengkhabaranNya sama sekali, dan Allah akan memelihara kamu dari manusia (khianat) [5:70]?[21] Tidakkah Rasul Allah [sawas] telah menyampaikannya pada hari Ghadir, setelah sampai didataran Ghadir dan selesai menyampaikan pengkhabaran tersebut, maka kemudiannya Allah telah mewahyukan ayat tahniah ini: ‘Pada hari ini Aku telah cukupkan agamamu, sempurnakan rahmatKu keatas kamu dan menerima Islam sebagai agama kamu,’ [5:4]? [21]
Tidakkah kamu lihat apa yang Tuhan kamu telah lakukan terhadap orang yang dengan cara terbuka menafikan kata-kata penguasaan mereka, ‘Wahai Allah! Jika pengkhabaran ini yang sebenarnya dari Kamu, maka jatuhkanlah batu keatas kami [22] seperti hujan dari langit, atau jadikan bencana menimpa keatas kami,’? Allah telah lemparkan sebiji batu ‘Sijjil’ kepadanya sebagaimana Dia telah lakukan kepada tentera bergajah. Dia telah mewahyukan ayat ini pada kejadian itu. ‘Sesaorang meminta ditimpakan siksaan yang akan menimpa pada yang kafir - yang tidak dapat dielakkan - . [Siksaan] dari Allah awj, Tuhan pada cara untuk naik’ [70:1-2]
Manusia pastinya akan ditanya mengenai ‘penguasaan’ yang sedemikian apabila mereka dibangkitkan semula; sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam penjelasan pada ayat yang berbunyi: ‘Dan ikutlah jejak mereka, kerana mereka mempunyai penguasaan,’ [37:24] [23] Dari itu tidak ada ruang lagi untuk kehairanan, terutama apabila kita dapat membezakan dengan fakta bahawa penguasaan mereka telah dianugerahkan oleh Allah keatas manusia melalui RasulNya, dengan memberikan bukti dan hujah-hujah untuknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh keterangan dari kata-kataNya: '‘Dan tanyakan kepada Rasul siapa yang telah Kami kirimkan sebelum kamu,’ [43:45] [24] Tidak! Bahawasanya Allah telah mengambil janji-janji itu pada hari ‘Alasto’ dari jiwa-jiwa makhluk kejadianNya, bahkan sebelum dijadikan rupa bentuk fizikal mereka lagi, seperti rujukan pada ayat ini: ‘Apabila Tuhan kamu mengeluarkan dari anak-anak Adam – dari pinggul [sulbi] mereka – keturunan-keturunan mereka, telah minta mereka berjanji, bertanya kepada mereka: Tidakkah Aku Tuhan kamu? Mereka
berkata: Ya kami mengaku!’ Dikhuatiri kalau-kalau kamu mengatakan pada hari pengadilan: ‘Sesungguhnya kami tidak pernah tahu mengenainya,’ [7:172] Melalui syafaat merekalah Allah telah berikan keampunan kepada Adam yang telah mempelajari ayat-ayat taubat, rujuk kepada bab 2, ayat 37 dari al-Quran [26]
‘Allah tidak mendedahkan mereka kepada azab,’ [27] kerana mereka adalah keselamatan bagi penduduk dunia dan juga suatu cara untuk manusia berdampingan dengan Dia awj. Kepada merekalah manusia merasa dengki dan mengenai itu Allah telah berkata: ‘Haruskan manusia merasa dengki kepada mereka kerana Allah telah mengurniakan kepada mereka keutamaanNya,’ [4:54]? [28] Merekalah yang ‘mempunyai pengetahuan yang mendalam’ mengenai mereka Allah berkata: ‘Mereka yang mempunyai pengetahuan yang mendalam berkata: Kami beriman.’ [3:7]! [29] Merekalah yang akan berada ditempat kedudukan yang tertinggi dan kepada mereka Allah merujuk apabila Dia berkata: ‘Ditempat yang tinggi adalah mereka yang mengenali semua melalui tanda-tanda yang ada padanya,’ [7:48] [30]
Mereka adalah yang benar, mengenai mereka Dia berkata: ‘Diantara yang beriman ada orang yang memenuhi janjinya kepada Allah, sebahagian dari mereka telah wafat, sedang yang lain sedang menunggu, dan mereka tidak berubah walau sedikit pun,’ [33:23] [31] Merekalah yang berterusan memuji Allah. Mengenai mereka Dia telah berkata: ‘Dia telah dipuji diawal pagi dan di ketika malam oleh orang yang tidak condong, oleh perniagaan atau berjual beli, dari menyebut Allah, dan bersholat, atau mengeluarkan zakat, mereka takut pada hari dimana muka dan hati akan berpaling,’ [24:36-37] [32]
Rumah-rumah mereka adalah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah yang berbunyi: ‘Didalam rumah-rumah yang mana Allah memberikan keizinan untuk ditinggikan dan namaNya disebutkan di dalamnya,’ [33] Allah telah jadikan ruang di dinding, di dalam surah An-Nur [24:35] [34] sebagai contoh kepada cahayaNya
Allah adalah Cahaya bagi langit dan bumi. Umpama cahayanya adalah ruang di dinding, di dalamnya terdapat pelita: pelita itu ditutup dengan kaca, kaca itu bersinar seperti pancaran bintang terang yang dinyalakan dari pokok yang dirahmati, pokok zaitun, tidak ketimur dan tidak juga kebarat, yang mana minyaknya hampir penuh bercahaya, walaupun api tidak menyentuhnya. Cahaya diatas cahaya! Allah memimpin siapa yang dihajati kepada cahayaNya: Allah jadikan perumpaan itu untuk manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu.’
Mereka adalah yang mula-mula di dalam menerima agama dan melaksanakannya, dan mereka adalah yang terdekat kepada Allah, sebagaimana Dia menyatakan di dalam bab 56, ayat 10 dan 11 [35] Merekalah yang mengesahkan akan kebenaran Rasul [4:69] [36] Merekalah para syuhada dan yang mulia. Mengenai mereka dan pengikutnya Allah telah berkata: ‘Diantara makhluk Kami, terdapat satu ummah memanggil kepada petunjuk sebenar melalui kebenaran, dan merekalah yang amat adil,’ [7:181] [37] Juga Allah telah mengatakan yang berikut mengenai parti mereka dan juga mengenai musuh mereka: ‘Penghuni neraka tidak sama dengan penghuni syurga. Penghuni syurga adalah yang berjaya,’ [38] Mengenai kedua-dua parti Dia juga telah berkata, ‘Haruskah Kami layan mereka yang beriman dan melakukan amal baik seperti Kami layan mereka yang melakukan kerosakan dibumi, atau haruskah Kami samakan yang mulia dengan yang zalim,’ [38:28]? [39] Dia juga telah mengatakan ayat yang berikut mengenai kedua parti: ‘Adakah mereka yang melakukan kerosakan menyangka yang Kami akan layani mereka seperti Kami layan mereka yang beriman dan melakukan amal baik, ketika hidup dan ketika mati? Adalah salah sangkaan mereka,’ [40] Mengenai mereka dan penyokong mereka Dia telah berkata: ‘Mereka yang beriman dan melakukan amal baik adalah makhluk yang terbaik,’ [98:7] [41]
Mengenai mereka dan musuh-musuh mereka Allah telah berkata: ‘Ini adalah dua penentang yang berbeza mengenai Tuhan mereka: mereka yang kafir akan dipakaikan pakaian dari api: cecair mendidih akan dituangkan dikepala mereka,’ [22:19] [42]
Mengenai mereka dan musuh mereka, Allah telah mewahyukan ayat ini: ‘Adakah mereka yang beriman sama seperti mereka yang fasik? Mereka tidak sama. Bagi mereka yang beriman dan beramal baik, tempat tinggal mereka adalah syurga, sebagai balasan terhadap amal baik. Bagi mereka yang fasik, tempat tinggal mereka adalah neraka, setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka akan dikembalikan kedalamnya dan akan dikatakan kepada mereka: Rasakan azab neraka yang kamu telah dustakan,’ [32:19-20] [43]
Mengenai mereka dan manusia yang berbangga kerana menyediakan air bagi para jemaah dan memelihara masjidil haram, Allah telah mewahyukan ayat ini: ‘Adakah kamu kira menyediakan air bagi para jamaah dan memelihara masjidil-haram itu sama setaraf dengan mereka yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat serta berjihad dijalan Allah? Mereka tidaklah sama pada pandangan Allah, dan Allah tidak membimbing mereka yang zalim,’ [9:19] [44]
Mengenai kejayaan mereka di dalam banyak percubaan dan betapa besarnya kesabaran mereka, yang Maha Berkuasa berkata: ‘Diantara manusia terdapat orang yang menjual nyawa mereka untuk kesenangan Allah; Allah Maha Pengasih terhadap hambaNya,’ [2:207] [45] Mengenai bakti mereka dijalan Allah dan susah payah mereka, Allah telah berkata: ‘Allah telah membeli nyawa mereka yang beriman dengan syurga: mereka berperang dijalan Allah dan mereka membunuh atau dibunuh. Itu adalah janji Dia yang sebenar di dalam Taurat, Injil dan al-Quran: Siapakah yang lebih menepati janji dari Allah? Dari itu bergembiralah, dari perniagaan kamu terdapat kejayaan yang besar. Mereka yang berpaling [kepada Allah] bertaubat, menyembah Dia, dan meninggikan Dia, mengembara di dalam kecintaan berjihad kepada Allah, rukuk dan sujud di dalam sholat, menyuruh kepada kebajikan dan melarang dari kejahatan, dan memelihara dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah [mereka berbahagia]. Maka sampaikan berita gembira kepada yang beriman,’ [9:111-112] ‘Mereka yang membelanjakan [sedekah] harta di malam dan disiang hari, secara rahsia dan secara terang, mendapat balasan dari Tuhan mereka: pada mereka tidak ada ketakutan, dan tidak juga mereka bersusah hati,’ [2:274] [46]
Mereka hanya mengatakan yang benar. Dia yang Maha Benar sendiri telah menjadi saksi kepadanya, kataNya: ‘Mereka yang datang membawa kebenaran, mempercayai kepadanya, adalah sesungguhnya takut kepada Tuhan,’ [39:33] [47]
Mereka adalah saudara Rasul [sawas] yang taat, kerabatnya, yang Allah telah pilih untuk dipeliharaNya dengan molek dan pemerhatian yang penuh, katanya: ‘Dan beri amaran kaum mu yang terdekat,’ [26:214] Mereka adalah kerabatnya dan “Kerabat mempunyai keutamaan menurut Kitab Allah,’ [8:75; lihat juga 33:6] Pada hari kiamat, mereka akan naik kepada kedudukannya dan bersama dengannya di dalam taman-taman syurga sebagaimana yang disaksikan oleh ayat Allah: ‘Mereka yang beriman dan keluarganya yang mengikuti mereka di dalam beriman – kepada mereka akan Kami satukan kepada keluarganya: Kami tidak akan menyekat mereka dari hasil amal yang mereka lakukan, setiap mereka terikat dengan amalan mereka,’ [52:21] [48]
Mereka mempunyai hak untuknya sebagaimana al-Quran telah mengatakan: ‘Dan berikan kerabat yang terdekat hak mereka,’ [17:26] dan mereka berhak seperlima: tidak ada tanggong jawab sesiapa pun yang akan bersih sehingga dia mengeluarkannya: Ketahuilah kamu ini, apa sahaja yang kamu dapati dari keuntungan, seperlima untuk Allah, Rasul dan kerabatnya,’ [8:41] Merekalah yang mana Allah telah utamakan dan telah dianugerahkan seperti yang dimaksudkan di dalam ayat: ‘Apa yang Allah telah berikan kepada RasulNya – yang diambil dari mereka – untuk ini janganlah kamu tuntut sama ada untuk berkuda atau unta, tetapi Allah memberi kuasa kepada RasulNya diatas apa yang Dia suka, dan Allah berkuasa diatas segala sesuatu,’ [59:6]
Mereka adalah Ahlul Bayt yang diperkatakan oleh Allah dari itu: ‘Allah menghendakki untuk membersihkan segala kekotoran dari kamu, Ahlul Bayt, dan mensucikan kamu dengan kesucian yang sempurna,’ [33:33] Mereka adalah keluarga Yasin yang mana Allah telah memberikan ucapkan di dalam al-Quran yang suci, dari itu: Kesejahteraan keatas kamu keluarga Yasin,’ [37:130] [49] Dan mereka adalah keluarga Muhammad, keatas mereka ucapan dan selawat telah difardhukan oleh Allah yang berkata: ‘Allah dan para Malaikat mengirimkan selawat keatas Rasul: Wahai kamu yang beriman! Ucapkanlah selawat keatas dia dan ucapkanlah salam kepadanya,’ [33:56] [50]
Sebahagian manusia bertanya kepada Nabi [sawas], ‘Wahai Rasul Allah! Kami tahu bagaimana hendak memberi salam kepada kamu, tetapi bagaimana kami memberikan ucapan kepada kamu dengan berdoa?’ Dia [sawas] menjawab, ‘Katakan, Wahai Allah, Kirimkanlah rahmatMu keatas Muhammad dan keluarga Muhammad,’ menurut daripada hadith. Dari itu dapatlah difahamkan bahawa ucapan kepada mereka adalah sebahagian dari sholat yang difardhukan oleh ayat ini. Itulah makanya para ulama’ telah memasukkan ayat yang disebutkan diatas bersama dengan yang lain di dalam ayat yang memuji mereka. Ibn Hajar telah menulisnya di dalam bahagian 11 dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa diantara ayat-ayat yang memuji mereka [as], [51]. Tempat berehat yang baik untuk mereka, dan ganjaran yang baik, syurga Eden dengan pintu terbuka luas untuk menyambut mereka. [52]
Siapakah yang boleh bertanding dengan mereka? Disisi matahari pengertiannya adalah haba. Membakar, memusnahkan sesiapa yang sanggup untuk bertanding.
Allah telah memilih mereka untuk keutamaanNya, dan merekalah yang paling pantas dari yang lain di dalam menggerjakan amal kebajikan; mereka mewarisi Kitab Allah; mengenai mereka Dia telah berkata di dalamnya: ‘Diantara manusia ada yang menganiaya diri mereka sendiri [dengan mengabaikan para Imam], dan ada manusia yang mencari kebenaran [dengan mengikuti para Imam]: Ini sesungguhnya adalah kurniaan Allah yang besar,’ [35:32] [53]
Ayat-ayat tersebut yang menunjukkan kemuliaan dan ketinggian para Imam, pastinya telah mencukupi. Ibn Abbas telah berkata: Di dalam memuji Ali sahaja 300 ayat telah telah diwahyukan,’ [54] Yang lain mengatakan bahawa satu perempat dari al-Quran telah diwahyukan pada memuji mereka. Ini tidaklah memeranjatkan jika kita fikirkan kepada fakta bahawa mereka dan al-Quran adalah saudara kembar yang tidak akan berpisah diantara mereka.
Mencukupilah untuk kali ini dengan apa yang telah kami katakan disini dari ayat-ayat al-Quran yang sempurna. Terimalah ianya dengan mudah [tanpa prasangka] ketika mundar-mandir [pergi balik] memikirkan, jadikan ianya seperti kedatangan cahaya pagi yang bersinar, memberikan kesenangan dan keindahan, memaafkan dan mendamaikan, dari sesaorang yang sangat memahaminya, kerana tiada siapa yang dapat memberikan penerangan yang lebih baik dari mereka yang dianugerahkan dengan pengalaman, dan keaman bersama kamu.

Yang ikhlas,
‘Sh’

[1] Sebagaimana yang telah tersurat di dalam wahyunya, menurut dari kenyataan Allah: ‘Allah menghendakki untuk menghapuskan segala kekotoran dari kamu Ahlul Bayt [as] dan mensucikan kamu dengan kesucian yang sempurna [33:33]
[2] Tidak! Tiada siapa yang boleh menuntut itu sama sekali. Mereka telah dipilih untuk itu, maka, tiada siapa yang boleh mencapai kedudukan itu, tidak juga bermimpi untuk mendapat apa yang mereka milikki.
[3] Tidak! Allah telah memilih mereka untuk itu dan mengutamakan mereka dari yang lain, kataNya: ‘Katakan [Wahai Muhammad]: Saya tidak meminta dari kamu sebarang ganjaran selain dari berkasih sayang terhadap kerabat ku,’ dan sesiapa yang malakukan kebajikan [berkasih sayang kepada mereka], Kami pasti akan menambahkan kebajikannya; sesungguhnya Allah maha Pengampun {kepada orang yang kasih kepada mereka], berterima kasih [terhadap kasih sayang yang sedemikian] [42:23]
[4] Tidak! Ayat Mubahala telah diwahyukan khusus pada memuji mereka. Allah awj berkata di dalamnya: ‘Katakan [Wahai Muhammad]: ‘Mari kita bawa anak-anak kami dan anak-anak kamu,…. [3:61]
[5] Ini adalah rujukan kepada wahyu Ayat al-`Asr (Bab Masa) mengenai mereka dan musuh mereka, dan sesiapa yang berhasrat untuk memahami perkara ini seperti mana yang diperkatakan di dalam ayat pembersihan, ayat mubahala, ayat menyuruh berkasih sayang kepada kerabat Nabi, dan ayat masa, dia hendaklah merujuk kepada kenyataan kami dalam perkara ini, kerana ianya adalah penawar bagi setiap penyakit. Ia membawa kesedaran pada pihak lawan, dan menjadi pengetahuan bagi mereka yang tidak mengerti, dan pujian kepada Allah.
[6] Di dalam ulasanya pada maksud ayat ini di dalam bukunya Al-Tafsir al-Kabir, Imam al-Tha`labi menyebut dari Aban ibn Taghlib yang menyatakan bahawa Imam Ja`fer al-Sadiq (as) telah berkata: "Kami adalah Tali Allah yang mana Dia telah berkata: ‘Dan berpeganglah kamu semua kepada Tali Allah bersama, dan janganlah berpecah [3:103]. Ibn Hajar telah memuatkan ayat ini bersama diantara yang lain yang diwahyukan pada memuji mereka, yang menjadi no lima dari urutan ayat yang dia senaraikan di dalam bab 11 dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa. Ketika menerangkan maksudnya pengarang telah menyebutkan dari al-Tha`labi, sepertimana yang kamu telah dengar diatas, menyebut dari Imam Ja`fer al-Sadiq (as). Imam al-Shafi`i telah disebutkan di dalam Rashfatul Sadi oleh Imam Abu Bakr ibn Shihabud-Din sebagai telah berkata:
Apabila saya melihat manusia dibawa pergi kepada laut kesesatan dan kejahilan dari golongan mereka, saya menaikki, dengan nama Allah, Bahtera keselamatan, iaitu, Ahli Rumah dia yang pilihan, penutup para Rasul.
Dan saya berpegang teguh kepada Tali Allah, dan itu adalah taat kepada mereka, sabagaimana Dia telah mengarahkan kita untuk berpegang kepada TaliNya.
[7] ‘Yang Benar’ ianya adalah Rasul Allah dan para Imam dari keturunan dia yang suci, menurut dari sahih kami yang berturutan, dan seperti yang disokong oleh al-Hafiz Abu Na`im dan Muwaffaq ibn Ahmed, dan disampaikan oleh Ibn Hajar di dalam penerangannya di dalam bab 5 seksen 11 dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa, ms 90, telah menyebutnya dari Imam Zaynul `Abidin (as) di dalam kenyataan yang disebutkan diatas [lihat surat 6]
[8] Imams al-Baqir dan al-Sadiq (as) selalu berkata: "JALAN YANG LURUS disini adalah para Imam, dan jangan ikut jalan yang menyimpang [Imam yang sesat] kerana mereka akan menyimpangkan kamu dari JALAN DIA [dan kami adalah JALAN DIA]’
[9] Di dalam buku sahih, diatas keterangan yang diakui oleh Muslims, Muhammad ibn Ya`qub al-Kulayni, telah menyebutkan dari Burayd al-`Ajli sebagai berkata: Saya bertanya Abu Ja’fer (Imam Muhammad al-Baqir, as) mengenai ayat yang berbunyi: `Taat kepada Allah dan Taat kepada Rasul dan mereka yang diberikan kuasa diantara kamu [4:59]’ dan dia menjawab dengan berkata: Tidakkah kamu melihat kepada mereka [kaum Yahudi] yang telah diberikan sebahagian dari [pengetahuan] al-Kitab? Mereka telah dipelawa kepada Kitab Allah supaya dapat dibuat keputusan diantara mereka, kemudian sekumpulan dari mereka berpatah kebelakang darinya, dan mereka terus berpaling’ [3:23],' bagaimana mereka kini telah percaya kepada sihir dan kezaliman, dan bagaimana mereka katakan kepada yang kafir bahawa mereka lebih dekat kepada Jalan Yang Lurus dari orang yang beriman? Mereka berkata kepada para Imam yang sesat dan para penyeru kepada neraka, bahawa petunjuk mereka lebih baik dari yang dibawa oleh keturunan Muhammad; ‘Tidakkah kamu lihat kepada mereka yang mana sebahagian kitab telah diberikan? Mereka percaya kepada berhala dan tuhan yang palsu dan berkata kepada yang kafir: Ini adalah petunjuk yang lebih baik di dalam jalan yang lurus dari orang yang beriman. Itu adalah orang yang Allah telah kutuk, dan sesiapa yang Allah kutuk, kamu tidak akan dapat carikan untuk mereka para penolong. Atau adakah bagi mereka sebahagian dari kerajaan? Jika ada, mereka tidak akan memberi manusia walaupun sedikit dari bahagian biji kurma,’ [4:51-53] tidak juga mereka akan memperdulikan bidang penguasa Allah, iaitu, Imami dan khalifa, ‘…. Atau mereka merasa dengki kapada orang yang Allah telah menganugerahkan kepadanya keutamaan [4:54]? Kamilah orangnya yang didengki, kerana Imami yang diberikan Allah keatas kami tidak kepada manusia lainnya; Kami berikan kepada keturunan Ibrahim al-Kitab dan kebijaksanaan, dan Kami berikan mereka kerajaan yang luas [4:54] bermaksud Dia jadikan sebahagian mereka Rasul, Nabi dan Imam; maka, bagaimana mereka boleh memperakui adanya itu semua pada keturunan Ibrahim tetapi menafikannya pada keturunan Muhammad [sawas]?! Diantara mereka terdapat yang beriman padanya, dan terdapat diantara mereka yang berpaling darinya, dan cukuplah neraka untuk tempat penyiksaan [4:55]
[10] Menerangkan bab ini, al-Tha`labi menyebutkan Jabir sebagai berkata yang berikut di dalam bukunya Al-Tafsir al-Kabir: "Apabila bab ini diwahyukan, `Ali (as) berkata: `Kami adalah orang yang mengingati,' dan inilah halnya dengan segala para Imam Petunjuk." Ulama Bahraini telah menyebutkan di dalam bab 35 lebih dari 20 hadith sahih yang mempunyai maksud yang serupa.
[11] Ibn Mardawayh, di dalam penerangannya pada bab ini, telah menunjukkan bahawa"... untuk berhujah dengan Rasul" dalam kontek ini bererti untuk menentang baginda mengenai Ali (as), dan Petunjuk yang dirujuk  dalam ayat ini"... setelah Petunjuk diperjelaskan kepada dia..‘ adalah Petunjuk yang diberikan oleh Ali [as]. Di dalam buku Tafsir, al-`Ayyashi menyatakan sesuatu seakan-akan sama dengan yang ini, dan di dalam sahihs yang disampaikan berturutan dari punca keturunan yang disucikan, pada menyebut bahawa ‘Jalan bagi mereka yang beriman’ adalah jalan keturunan mereka [as]
[12] Menerangkan ayat ini di dalam Al-Tafsir al-Kabir, al-Tha`labi menyebutkan Ibn `Abbas sebagai berkata: "Apabila ayat ini diwahyukan, Rasul Allah [sawas] meletakkan tangannya di dada dan berkata: ‘Saya adalah yang memberi peringatan dan Ali [as] adalah Petunjuk, dan melalui kamu wahai Ali, Petunjuk dicapai.’ Ramai ulama tafsir dan pengarang buku tradisi menyebutkan Ibn `Abbas dan Muhammad ibn Muslim sebagai berkata: "Saya bertanya Abu `Abdullah (Imam Ja`fer al-Sadiq (as)) mengenai pengertian ayat ini dan dia menjawab: `Setiap Imam adalah Petunjuk bagi eranya.' Imam Abu Ja`fer al-Baqir telah mengatakan yang berikut ini mengenai penjelasannya: `Yang memberi peringatan adalah Rasul Allah, dan yang memberi petunjuk adalah Ali, kemudian dia menambah: Demi Allah, Imami akan berterusan bersama kami sehingga Kiamat tiba.’
[13] Di dalam tafsirannya pada Surat al-Fatiha, al-Tha`labi, di dalam Al-Tafsir al-Kabir, menyebut Abu Buraydah berkata bahawa "al-sirat al-mustaqim (jalan yang lurus) adalah jalan Muhammad (sawas) dan keturunannya (as)." Mentafsirkan sura ini, Waki` ibn al-Jarirah menyebut Sufyan al-Thawri melalui rangkaian penyampai termasuk al-Sadi, Asht, Mujahid, semuanya menyebut Ibn `Abbas berkata: "Bimbinglah kami ke Jalan yang Lurus bererti Bimbinglah kami kepada menyintai Muhammad dan keturunannya.’
[14] Para Imams dari diantara Ahl al-Bayt (as) adalah dengan tidak diragukan lagi ketua bagi siddiqs, syuhada dan yang adil.
[15] Ulama tafsir sebulat suara, seperti al-Qawshaji, imam bagi Ash`aris, telah mengaku pada bab mengenai "Sharh al-Tajrid," mengatakan bahawa ayat ini telah diwahyukan pada menghormati `Ali (as) apabila dia memberikan sedekah ketika mengerjakan solat. Di dalam sahihnya, al-Nisa'i menyebut `Abdullah ibn Salam mengesahkan yang ianya diwahyukan pada penghormatan `Ali (as). Pandangan ini telah disokong oleh pengarang Al-Jami` Baynal Sihah al-Sitta ketika menjelaskan Surat al-Ma'ida. Al-Tha`labi telah menunjukkan ianya diwahyukan pada penghormatan Amirul Mukminin di dalam bukunya Al-Tafsir al-Kabir, sebagaimana yang kami akan terangkan apabila kita membincangkannya nanti.
[16] Di dalam bab 11, Bahagian 1, dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa, Ibn Hajar mengatakan: "Petunjuk yang dirujuk di dalam bab 8 yang mengatakan: `Sesungguhnya Aku maha pengampun kepada mereka yang bertaubat, beriman dan melakukan amal baik, kemudian menerima petunjuk, ‘ menurut Thabit al-Banni, maksudnya mencari petunjuk dari Ahlul Bayt Nabi [sawas].’ Ini disampaikan juga dari Abu Ja`fer al-Baqir. Ibn Hajar telah menyampaikan beberapa ahadith mengesahkan keselamatan kepada orang yang mencari dan beramal diatas petunjuk mereka [as]. Dia juga merujuk kepada apa yang disebutkan dari kenyataan al-Baqir, merujuk kepada perbualan diantara Imam al-Baqir (as) dan al-Harith ibn Yahya yang mana Imam berkata: "Wahai Harith! Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah telah menjadikan ianya jelas bahawa taubat, beriman dan amalan baik tidak mencukupi tanpa mencari petunjuk dari penguasaan kami [as]?’ kemudian dia [as] menyebutkan dari datukandanya Amirul Mukminin sebagai berkata: "Demi Allah! Jika sesaorang bertaubat, beriman dan beramal baik, tetapi dia tidak mencari petunjuk dari penguasaan kami, dan tidak juga mengiktiraf hak kami, kesemua ini tidak akan ada faedahnya.' Abu Na`im hafiz menyebutkan Awn ibn Abu Jahufah yang kemudiannya menyebutkan dari bapanya tradisi yang sama dari `Ali (as). Al-Hakim telah menerbitkan hadith yang sama dari Imams al-Baqir dan al-Sadiq (as), dan dari Thabit al-Banni dan Anas ibn Malik.
[17] Rujuk kepada maksud ayat ini di dalam Al-Safi, dan di dalam buku `Ali ibn Ibrahim, Tafsir, dan kepada tradisi yang disampaikan oleh Sunnis telah menjelaskan maksudnya sebagaimana yang disusun oleh ulama Bahraini di dalam bab 115 dari kerjanya Ghayat al-Maram.
[18] Di dalam bab 224 dari Ghayat al-Maram, ulama Bahraini menyebutkan 12 tradisi dari sahihs mengesahkan kepada fakta bahawa ayat ini telah diwahyukan mengenai kepimpinan Ali dan para Imam dari keturunannya, menolak kepimpinan yang lain. Di dalam bab 223, dia menyebutkan bahawa al-Asfahani al-Amawi menyampaikan yang sama mengenai `Ali (as) tetapi menyebutkan dari punca yang lain.
[19] Di dalam bab 48 dari Ghayat al-Maram, ulama Bahraini menyebut 3 ahadith yang disampaikan oleh Sunnis, mengesahkan kepada fakta bahawa ‘kebahgiaan’ disini adalah rahmat Allah kepada manusia melalui pemerintahan RasulNya, Amirul Mukminin dan Ahl al-Bayt (as). Di dalam bab 49, dia menyebut 12 ahadith dari  sahihs yang membayangkan maksud yang sama; maka rujuklah kepadanya jika kamu berhajat.
[20] Hanya seorang fiqah Sunni diantara pengarang buku–buku tradisi, iaitu Imam al-Wahidi, ketika mengulas Surat al-Ma'ida di dalam bukunya Asbab al-Nuzul, menyebut Abu Sa`id al-Khudri sebagai berkata: "Ayat ini telah diwahyukan pada Hari Ghadir Khumm di dalam menghormati `Ali ibn Abu Talib (as)." Imam al-Tha`labi telah memuatkan di dalam Tafsirnya  dari 2 punca, dan al-Hamawani al-Shafi`i memuatkan di dalam bukunya Fara'id dari beberapa punca dari Abu Hurayrah, dan ianya disampaikan oleh Abu Na`im di dalam bukunya Nuzul al-Qur'an dari 2 punca: Abu Rafi` dan al-A`mash, keduanya menyebut `Atiyyah. Di dalam Ghyat al-Maram, terdapat 9 ahadith yang disampaikan oleh Sunnis dan 8 sahih oleh Shi`as yang mempunyai maksud yang sama; maka rujuklah padanya di dalam bab 37 dan 38.
[21] Teks ini telah dikatakan oleh Imam Abu Ja`fer al-Baqir (as), kemudian disebutkan oleh Imam Abu `Abdullah al-Sadiq (as). Menurut dari penyampai yang sahih, Sunnis telah memuatkan 6 ahadith di dalam buku-buku tradisi mereka yang pada penghujungnya menyebutkan dari Rasul Allah [sawas], dengan jelas menekankan tema yang sama. Keterangannya ada di dalam bab 39 dan 40 pada buku Ghayat al-Maram.
[22] Imam al-Tha`labi mempunyai keterangan yang khusus pada perkara ini di dalam bukunya Al-Tafsir al-Kabir, dan ianya telah disampaikan oleh ulama Mesir al-Shiblinji yang mengkhususkan biografi `Ali di dalam bukunya Nur al-Absar, ms 171, dimana dia juga menerangkan secara khusus. Al-Halabi menyebutnya pada penghujung bab "Hijjatul Wada` di dalam jilid 3 dari bukunya Al-Sira al-Halabiyya. Al-Hakim menyampaikan pada "Tafsir al-Ma`arij" di dalam bukunya Al-Mustadrak, ms 502, Vol. 2.
[23] Al-Daylami, sama seperti di dalam kes pada penerangan ayat di dalam Al-Sawa`iq al-Muhriqa telah menyatakan bahawa Sa`id al-Khudri menyebut Rasul [sawas] sebagai berkata: "Ikutilah jejak langkah mereka, kerana mereka bertanggong jawab mengenai `wilayat Ali." Al-Wahidi, seperti juga kesnya dengan pengarang Al-Sawa`iq al-Muhriqa, menerangkan ayat ini dengan berkata: "Ianya telah disampaikan mengenai kenyataan Allah: `Ikutilah jejak langkah mereka, kerana mereka bertanggong jawab…..,' bahawa tanggong jawab disini dirujuk kepada pimpinan Ali dan juga Ahl al-Bayt (as),' menambah: "Kerana Allah mengarahkan RasulNya [sawas] untuk menjadikan manusia sedar kepada fakta bahawa dia tidak meminta ganjaran dari mereka kerana menyampaikan pengkhabaran Allah selain dari berkasih sayang kepada kerabatnya…., iaitu, manusia akan ditanya jika mereka benar-benar menyerah kepada wilayat ahl bayt sebagaimana Rasul [sawas] telah mengarahkannya, atau jika mereka telah menghilangkan dan membuangnya, maka ianya telah menjadi perkara yang Allah telah tentukan dan akan menanggong akibat kerana mengenepikannya." Ibn Hajar telah memuatkannya di dalam bab 11 dari bukunya Al-Sawa`iq al-Muhriqa diantara ayat-ayat yang menyanjung mereka [as], menjadi no 4 di dalam turutan, dan dia menjelaskannya dengan panjang lebar.
[24] Merujuk kepada apa yang Abu Na’im al-Hafiz telah sebutkan di dalam Hilyat al-Awliya, dan kepada apa yang dirakamkan oleh al-Tha’labi, al-Nisaburi dan al-Barqi mengenai maksudnya di dalam buku tafsir mereka, dan kepada apa Ibrahim ibn Muhammad al-Hamawini dan yang lain sunni telah katakan. Juga rujuk kepada  Abu Ali al-Tibrisi telah katakan ketika menerangkan maksudnya di dalam bukunya Mujma`ul Bayan fi Tafsir al-Qur'an, telah menyebutnya dari Amirul Mukminin [as]. Apa yang bab 44 dan 45 dari Ghayat al-Maram menyatakan tentang maksud ayat ini adalah sesuatu yang menghilangkan segala keraguan.
[25] Syarahan kami sendiri mengenai Ahl al-bayt [as], ketika menerangkan ayat ini, mengesahkan kepada fakta ini.
[26] Ibn al-Maghazli al-Shafi`i menyebutkan Ibn `Abbas sebagai berkata: ‘Apabila Rasul Allah [sawas] telah ditanya mengenai perkataan yang diterima oleh Adam dari TuhanNya dan ketika taubatnya telah diterima, dia [sawas] berkata: ‘Dia [Adam] meminta kepada Tuhan dengan keutamaan yang ada pada Tuhan untuk Muhammad, Ali, al-Hasan dan al-Husayn, dan dari itu Tuhan telah menerima taubatnya dan telah mengampunkannya.’ Inilah yang kami fahamkan dari maksud ayat ini.
[27] Rujuk kepada Al-Sawa`iq al-Muhriqa oleh Ibn Hajar yang mentafsirkan ayat Allah awj: "Allah tidak akan menyiksa mereka..." seperti ayat 7 yang telah diwahyukan pada penghormatan terhadap mereka seperti dirakamkan di dalam bab 11 dari buku tersebut dimana pengarang menuliskan pandangan kami yang tercatit disini.
[28] Ini telah diakui oleh Ibn Hajar yang mengatakan ayat ini diantara yang diwahyukan pada menghormati mereka, memberikan no. 6 di dalam bab 11 di bukunya Al-Sawa`iq al-Muhriqa. Ibn al-Maghazli al-Shafi`i, seperti ditunjukkan di dalam penerangan ayat ini di dalam Al-Sawa`iq al-Muhriqa, menyebutkan Imam al-Baqir (as) berkata: "Demi Allah, kamilah orangnya yang didengki." Di dalam bab 60 dan 61 dari Ghayat al-Maram, sebanyak 30 ahadith yang sahih telah dirakamkan dengan maksud ini.
[29] Ini telah disebutkan oleh Thiqatul-Islam Muhammad ibn Ya`qub al-Kulayni yang menyebutkan hadith yang sahih dari Imam al-Sadiq (as) sebagai berkata: "Kami adalah manusia yang mana ketaatan kepada kami telah dimandatkan oleh Allah awj, kamilah yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dan kamilah yang di dengki. Allah awj telah berkata: ‘Atau haruskan mereka dengki manusia [tertentu] yang mana Allah telah berikan keutamaan kepadanya?’ Ini juga telah disebutkan oleh al-Shaykh di dalam bukunya Tahthib, juga menyebut dari Imam al-Sadiq [as].
[30] Sedang dia menerangkan ayat ini di dalam Tafsirnya, al-Tha`labi menyebut Ibn `Abbas berkata: "`A`raf' adalah suatu tempat yang ditinggikan pada Sirat dimana al-`Abbas, Hamzah, `Ali dan Ja`fer yang mempunyai dua sayap mengenali orang yang mencintai mereka dengan tanda putihnya air muka, dan orang yang membenci mereka dengan hitamnya air muka." Al-Hakim, juga telah menyebut `Ali (as) berkata: "Kami akan berdiri, pada Hari Pengadilan, diantara syurga dan neraka, dan kami akan mengenali orang yang menyokong kami dengan tandanya dan akan membenarkan memasukki syurga, dan kami akan mengenali orang yang membenci kami juga dengan tandanya." Salman al-Farisi telah disebutkan sebagai berkata: "Saya telah mendengar Rasul Allah [sawas] berkata: `Wahai `Ali! Kamu dan Para wasi dari keturunan kamu adalah di A`raf.'" Ini telah disokong oleh hadith yang disebutkan oleh Dar Qutni pada penghujung bahagian 2, Bab 9 dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa. Ia menunjukkan bahawa `Ali (as) memberikan ceramah yang panjang kepada 6 orang yang dilantik oleh Umar yang bertanggong jawab terhadap shura yang mana dia mengatakan: "Saya tanya kepada kamu dengan Nama Allah jika sesiapa diantara kamu yang telah dikatakan sama kepada apa yang saya telah diberitahu oleh Rasul Allah [sawas] dan itu adalah: `Wahai `Ali! Kamulah orangnya yang akan memilih ketentuan setiap orang pada Hari Pengadilan sama ada kesyurga atau ke Neraka?" Mereka menjawab: "Sebenarnya, tidak." Ibn Hajar mengatakan yang berikut: "Pengertian hadith ini adalah apa yang sampaikan oleh Antarah dari Imam `Ali al-Rida (as) yang menyebutkan dari Nabi [sawas], yang mengatakan berikut ini kepada `Ali (as): `Wahai `Ali! Kamu adalah orangnya yang akan menentukan manusia sama ada ke Syurga atau ke Neraka pada Hari Pengadilan, memberitahu neraka yang mana kepunyaannya dan yang mana bukan." Ibn Hajar berkata: "Ibn al-Sammak menyampaikan bahawa Abu Bakr telah berkata kepada `Ali (as), semoga Allah merasa senang kepada keduanya, "Saya telah mendengar Rasul Allah berkata: `Tiada siapa yang dapat melepasi Sirat melainkan orang yang dibenarkan oleh `Ali.'"
[31] Di dalam seksen 5, Bab 9, dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa, Ibn Hajar, ketika membincangkan pembunuhan terhadap `Ali, menunjukkan bahawa apabila `Ali (as) berada diatas mimbar di Kufa, dia telah disuruh untuk menerangkan ayat yang mana terdapat rangkai kata: "Orang yang terbukti benar pada yang dijanjikan kepada Allah," dan dia menjawab dengan berkata: "Wahai Tuhan! Ampunkan mereka; ayat ini telah diwahyukan pada penghormatan terhadap diri saya, bapa saudara saya Hamzah, dan sepupu saya `Ubaydah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. `Ubaydah mati sebagai syuhada di Badr; Hamzah mati sebagai syuhada di Uhud; dan diri saya, saya sedang menunggu kematian yang amat pedih, apabila ini akan dibasahi oleh darah dari ini,’ menunjukkan dengan tangannya kepada janggut dan kepala kemudiannya; "Ini adalah suatu janji yang benar yang dijanjikan kepada saya oleh bapa al-Qasim yang tercinta [sawas]." Al-Hakim, ketika menterjemahkan ayat ini seperti yang disebut di dalam buku al-Tibrisi Mujma`ul Bayan fi Tafsir al-Qur'an, mengatakan `Umer ibn Thabit menyebutkan  dari Abu Ishaq menyebutkan dari `Ali [as], berkata: "Pada pihak diri kami ayat ini diwahyukan: ‘Orang yang terbukti benar pada yang dijanjikan oleh Allah…. Dan saya demi Allah sedang menunggu, dan saya tidak pernah berubah sama sekali.
[32] Mujahid dan Ya`qub ibn Sufyan menyebut Ibn `Abbas, terjemahan ayat ini dengan mengatakan "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau temasya, mereka berlumba padanya, meninggalkan kamu berdiri [solat seorang]," dari itu: "Suatu ketika Dahyah al-Kalbi datang dari Syria pada hari Jumaat dengan aneka barang makanan dan dia sampai kesuatu tempat bernama Ahjar al-Zayt dimana dia memberitahu kehadirannya dengan memukul gendang untuk mengajak manusia kepadanya. Maka manusia berlumba-lumba kepadanya, meninggalkan Rasul [sawas] diatas mimbar berkhutbah dengan hanya `Ali, al-Hasan, al-Husayn, Fatima, Salman, Abu Tharr, dan al-Miqdad. Rasul [sawas] kemudian berkata: `Allah telah melihat kepada masjid ku pada hari Jumaat, dan jika tidaklah kerana mereka-mereka ini, Dia telah membakar kota ini dan membalingkan batu terhadap penduduknya sebagaimana yang Dia lakukan kepada penduduk Lut.' Allah telah mewahyukan pada penghormatan mereka yang kekal dengan Rasul Allah di dalam masjid, ayat yang berbunyi: `Memuji Dia di dalamnya, diwaktu malam dan dipagi hari, orang yang tidak dialihkan oleh perniagaan mahupun berjual beli [33] Al-Tha`labi, ketika membincangkan maksud ayat ini di dalam bukunya Al-Tafsir al-Kabir, menyebut Anas ibn Malik dan Burayd berkata: "Rasul Allah [sawas] suatu ketika membaca ayat ini berkata `...  di dalam rumah-rumah yang Allah menghendakki ianya ditinggikan, dan namaNya disebutkan di dalamnya,' dimana Abu Bakr bangun dan berkata: `Wahai Rasul Allah! Adakah rumah ini [dia menunjukkan kepada rumah yang dihuni oleh Ali dan Fatima] diantaranya?' Rasul menjawab: `Ya; satu dari pilihanNya." Di dalam bab 12 dari Ghayat al-Maram, terdapat 9 hadith sahih yang mana melaluinya cahaya pagi bersinar.
[34] Ini adalah rujukan kepada ayat yang berbunyi: "Persamaan CahayaNya adalah seperti lampu..." Ibn al-Maghazli al-Shafi`i telah menyebut `Ali ibn Ja`fer di dalam Manaqibnya  berkata: "Saya tanyakan kepada bapa al-Hasan (Imam al-Kazim [as]) mengenai ayat berbunyi `... seperti lubang didinding dimana lampu...,' dan dia [as] menjawab: `Lubang didinding adalah Fatima, lampu simbul bagi al-Hasan dan al-Husayn, dan `kacanya adalah seperti bintang bersinar,' menunjukkan bahawa Fatima bersinar seperti bintang diantara semua wanita didunia; menerima bekalannya dari pohon rahmat, pokok keluarga Ibrahim, tidak ketimur tidak juga kebarat, tidak yahudi tidak juga kristian, ‘minyaknya seakan bersinar [dengan sendiri]’ menunjukkan pengetahuan hampir sahaja mengatakan dengan sendirinya walaupun tiada api yang menyentuhnya, ‘cahaya diatas cahaya’, di dalamnya terdapat satu Imam selepas yang satu, ‘Allah membimbing siapa sahaja yang dihajati kepada cahayaNya,' menerangkan bahawa Allah membimbing kepada wilayat kami siapa sahaja yang dihajatiNya.'" Mencukupilah terjemahan yang sedemikian yang datangnya dari ahli rumah yang keatasnya wahyu telah diturunkan.
[35] Al-Daylami, seperti di dalam hadith 29, Bahagian 2, seksen 9, dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa oleh Ibn Hajar, menyebut `Ayesha, al-Tabrani, Ibn Mardawayh, semuanya mengatakan dari Ibn `Abbas yang mengatakan bahawa Rasul [sawas] berkata: "Yang pertama di dalam mempercayai Nabi adalah 3 orang: Joshua anak lelaki  Nun yang pertama percaya kepada Musa (as); yang dirujuk di dalam bab Yasin yang pertama percaya kepada Isa (as), dan yang pertama percaya kepada Muhammad adalah `Ali ibn Abu Talib (as)." Hadith ini disebutkan oleh al-Muwaffaq ibn Ahmed dan seorang faqih Ibn al-Maghazli, keduanya menyebut dari Ibn `Abbas.
[36] Ibn al-Najjar, seperti di dalam hadith 30 rujuk padanya di dalam Al-Sawa`iq al-Muhriqa menyebut Ibn `Abbas sebagai berkata bahawa Rasul Allah [sawas] telah berkata: "Yang siddiqs adalah tiga: Ezekiel, adalah yang pertama pada beriman [kepada Musa] dari diantara keturunan Firaun; Habib al-Najjar, yang dirujuk di dalam bab Yasin, dan `Ali ibn Abu Talib (as)." Abu Na`im dan Ibn `Asakir, seperti di dalam hadith 31 rujuk padanya di Al-Sawa`iq al-Muhriqa menyebut Ibn Abu Layla berkata bahawa Rasul Allah [sawas] telah berkata: "Yang siddiqs adalah 3: Habib al-Najjar, yang beriman dirujuk di dalam bab Ahli Yasin seperti yang dikatakan: `Wahai kaumku, ikutlah pesuruh Allah;' Ezekiel, yang pertama beriman [kepada Musa] dari keturunan Firaun, yang telah berkata: `Adakah kamu membunuh sesaorang kerana mengatakan bahawa Tuhannya adalah Allah?' dan `Ali ibn Abu Talib (as), yang terbaik diantara mereka.'" Sahihs telah disampaikan secara berturutan di dalam mengatakan bahawa dia adalah siddiq yang utama dan faruq yang terbilang.
[37] Yang paling terkenal diantara Imam Sunni, iaitu Muwaffaq ibn Ahmed, telah menyebut Abu Bakr ibn Mardawayh mengatakan dari `Ali (as) berkata: "Ummah ini akan terbahagi kepada 73 golongan, dengan pengecualian satu, semua yang lain akan masuk ke Neraka; Golongan yang bertuah ini adalah yang mana Allah awj telah berkata: `Diantara manusia yang Kami telah jadikan terdapat satu golongan yang membimbing kepada keadilan, dan melalui keadilan sahaja mereka akan mencapai persamaan,' dan mereka termasuklah saya dan shia saya.
[38] Di dalam bukunya Amali, Shaykh al-Tusi menyebut Amirul Mukminin dengan tepat berkata bahawa Rasul Allah [sawas] suatu ketika membaca ayat yang berikut: "Penghuni neraka tidak sama dengan orang penghuni syurga," dimana dia menjelaskan dengan berkata: "Penghuni syurga adalah orang yang mengikuti saya dan mengiktiraf penguasaan `Ali ibn Abu Talib (as) selepas saya." Dia telah ditanya: "Bagaimana dengan penghuni neraka?" Dia menjawab: "Ini termasuklah orang yang tidak puas hati dengan pemerintahan Ali, orang yang akan melanggar bai’ah dan memerangi dia selepas peninggalan saya." Hadith telah disebutkan oleh al-Saduq dari `Ali [as]. Abul-Mu'ayyad Muwaffaq ibn Ahmed telah menyebut Jabir berkata bahawa Rasul Allah [sawas] telah berkata: "Demi Dia yang jiwa saya berada di dalam tanganNya, ini Ali dan shia dia yang akan berjaya di Hari Pengadilan."
[39] Merujuk kepada ayat ini di dalam tafsir `Ali ibn Ibrahim' jika kamu berhajat, atau bab 81 dan 82 dari  Ghayat al-Maram.
[40] Ayat ini telah diturunkan pada penghormatan al-Hamzah, `Ali (as), dan `Ubaydah yang keluar untuk bertarong dengan `Utbah, Shaybah, dan al-Walid. Yang beriman adalah Hamzah, `Ali (as), dan `Ubaydah, dan mereka yang zalim adalah ‘Utbah, Shaybah, dan al-Walid. Terdapat banyak ahadith yang sahih yang menyokong hujah ini.
[41] Mencukupi bagi kamu sebagai bukti bahawa Ibn Hajar telah mengakui wahyu ini diturunkan pada penghormatan mereka, menjumlahkannya diantara ayat-ayat yang mengutamakan mereka, memberinya no 11 diantara ayat-ayat yang sedemikian di dalam bukunya Al-Sawa`iq al-Muhriqa; maka rujuklah kepadanya untuk melihat ayat-ayat yang kami telah sebutkan di dalam merujuk kepada ayat ini di dalam bab yang memperkatakan ahli sunni memberikan keutamaan kepada shia seperti di dalam buku kami Al-Fusul al-Muhimma.
[42] Al-Bukhari, di dalam keterangannya pada bab al-Quran yang memperkatakan mengenai haji, pada ms 107, jilid 3, dari sahihnya, menyebut ‘Ali [as] sebagai berkata: "Saya adalah orang pertama yang akan melutut untuk menyampaikan pengaduan kepada Allah pada Hari Pengadilan.’ Al-Bukhari kemudian menyebut Qays berkata: "Bagi pihak mereka ayat ini diwahyukan: `Ini adalah dua kumpulan yang telah bawa kes mereka di hadapan Tuhan.' Mereka adalah yang keluar ke Badr untuk menentang ‘Ali [as] dan dua rakan seperjuangannya, Hamzah dan `Ubaydah, iaitu Shaybah ibn Rabi`ah dan 2 rakannya `Utbah ibn Rabi`ah dan al-Walid ibn `Utbah." Pada muka surat yang sama, dia menyebut Abu Tharr berkata bahawa dia biasa bersumpah dengan ayat merujuk kepada 2 kumpulan bertentangan yang mempertikaikan mengenai Tuhan, yang mana telah diwahyukan pada penghormatan ‘Ali [as] dan 2 orang rakan seperjuangannya, dan mengenai `Utbah dan kedua rakannya apabila mereka bertarung di Badr.
[43] Ayat ini telah diwahyukan bagi pihak Amirul Mukminin [as] yang menentang al-Walid ibn `Uqbah ibn Abu Ma`it, dengan tanpa sebarang pertikaian padanya. Ini telah dipastikan oleh ahli-ahli tradisionists dan disahkan oleh ulama tafsir. Imam Abul-Hasan `Ali ibn Ahmed al-Wahidi, ketika membincangkan ayat ini di dalam bukunya Asbab a-Nuzul, menyebut Sa`id ibn Jubayr menyatakan Ibn `Abbas berkata bahawa al-Walid ibn `Uqbah ibn Abu Ma`it suatu ketika berkata kepada ‘Ali [as]: "Saya lebih kuat dari kamu; kata-kata saya lebih lancar, dan saya lebih pantas dari kamu pada mengumpulkan tentera." `Ali (as) berkata: "Janganlah berkata lagi, kerana kamu tidak lebih dari yang fasik," yang mana ayat  "Adakah orang yang beriman sama dengan mereka yang fasik? Mereka pastinya tidak sama," telah diwahyukan, menyatakan ‘Ali [as] sebagai yang beriman dan al-Walid ibn `Uqbah sebagai yang fasik.
[44] Ayat ini telah diwahyukan pada penghormatan `Ali (as), bapa saudaranya al-`Abbas, dan Talhah ibn Shaybah yang mula bercakap besar: "Saya yang menjaga Kabah; Saya mempunyai kuncinya, dan kain penutupnya adalah kepunyaan saya." Al-`Abbas berkata: "Saya yang menjaga penyelenggaraannya [siqaya]." `Ali (as) berkata: "Saya tidak tahu apa yang kamu berdua katakan, kerana saya telah mendirikan solat bersama dia [Nabi Muhammad [sawas]] yang memimpin jihad, 6 bulan sebelum sesiapa dari kamu semua," dimana Allah telah mewahyukan ayat tersebut diatas. Ini telah dikatakan oleh Imam al-Wahidi ketika menerangkan maksud ayat ini di dalam bukunya Asbab al-Nuzul menyebutnya dari al-Hasan al-Basri, al-Sha`bi, dan al-Qurtubi. Dia juga menyebut Sirin dan Murrah al-Hamadani berkata bahawa `Ali (as) berkata yang berikut kepada `Abbas satu ketika: "Tidakkah kamu mahu pergi berhijrah? Tidakkah kamu mahu bersama Rasul Allah [sawas]?" Dia menjawab: "Tidakkah aku mempunyai tanggong jawab yang lebih utama dari berhijrah? Tidakkah aku menyediakan air untuk para jamaah yang berkunjung kerumah Allah dan menyelenggara rumahNya?" dimana ayat ini telah diwahyukan.
[45] Pada ms 4, Vol. 3, dari Al-Mustadrak, al-Hakim menyebut Ibn `Abbas berkata: "`Ali telah menukarkan nyawanya dan telah memakai pakaian Nabi." Al-Hakim mengesahkan akan sahihnya hadith ini menurut yang diakui oleh kedua Shaykhs, walaupun keduanya tidak menyampaikan hadith itu sendiri. Di dalam bukunya Talkhis al-Mustadrak, al-Hakim mengakui yang sama pada ms yang dikatakan, menyebutnya dari Imam `Ali ibn al-Husain (as) sebagai berkata: "Yang pertama untuk menukarkan nyawanya untuk keridhaan Allah adalah `Ali ibn Abu Talib (as) yang tidur dikatil Rasul Allah [sawas]," kemudian dia menyebutkan beberapa syair yang ditujukan kepada `Ali (as) bermula dengan yang ini:
Saya telah memelihara dengan nyawa dan tenaga ku;
Dia yang termulia yang berjalan dimuka bumi ini;
Dan tawaf diRumah Lama [Kabah], walaupun sendirian;
Dan juga berkeliling pada Batu Hitam.
[46] Tradisionists, ulama tafsir, dan pengarang yang telah menulis mengenai penyebab-penyebab maka turunnya wahyu al-Quran, semuanya telah menyebutkan Ibn `Abbas menerangkan ayat yang berbunyi: "Mereka yang membelanjakan harta mereka pada sedekah dimalam hari, diwaktu siang, di dalam rahsia dan secara terang-terangan,’ dengan mengatakan: ‘Ayat ini telah diwahyukan pada penghormatan `Ali ibn Abu Talib (as) yang satu ketika mempunyai 4 dirhams; dia membelanjakannya satu darinya pada jalan Allah di malam hari, satu lagi disiang hari, satu secara rahsia, dan pada khalayak ramai yang satu lagi; dari itu ayat ini telah diwahyukan pada menghargai apa yang dia lakukan." Imam al-Wahidi, juga, telah menyebutkan hadith ini dari Ibn `Abbas di dalam bukunya Asbabul-Nuzul. Dia juga menyebut Mujahid sebagai menyampaikannya, dan dia menyampaikan dari al-Kalbi dengan lebih khusus lagi.
[47] Dia yang telah membawa kebenaran adalah Rasul Allah, dan yang beriman dengannya adalah Amirul Mukminin [as], menurut dari hadith al-Baqir, al-Sadiq, al-Kazim, al-Rida, {as], begitu juga dari Ibn `Abbas, Ibn al-Hanafiyyah, `Abdullah ibn al-Hasan, yang syuhada Zayd ibn `Ali ibn al-Husayn, dan `Ali ibn Ja`fer al-Sadiq (as). Amirul Mukminin pernah menggunakan ayat ini sebagai testimoni. Ibn al-Maghazli, di dalam Manaqib, menyebut dari Mujahid sebagai berkata: "Yang telah membawa kebenaran adalah Muhammad [sawas], dan yang telah mempercayai dia [sawas] adalah `Ali (as)." Kedua-dua huffaz, iaitu, Ibn Mardawayh dan Abu Na`im, telah menyebutnya, dan begitu juga yang lain.
[48] Di dalam tafsirannya pada Surat al-Tur di muka surat 468, Vol. 2, dari sahihnya Al-Mustadrak, al-Hakim menyebut Ibn `Abbas menjelaskan ayat yang berbunyi: "Dan mereka yang beriman dan keluarganya mengikuti dia dalam beriman, kepada mereka akan Kami satukan keluarganya: tidak juga Kami mengabaikan mereka dengan ganjaran amal baik mereka sama sekali; bahkan setiap individu akan menikmati apa yang telah mereka lakukan,’ dengan mengatakan: ‘Allah akan meninggikan kedudukan keturunan mereka yang beriman supaya bersama dengannya, mereka akan dapat disatukan di syurga, walaupun jika mereka berada dikedudukan yang rendah sedikit," kemudian dia membaca ayat yang sama lagi dan berkata: "Allah berkata Dia tidak akan mengurangkan ganjaran mereka sama sekali."
[49] Ini adalah ayat ketiga dari yang diperhitungkan oleh Ibn Hajar di dalam bab 11 dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa. Pengarang terus mengatakan bahawa sekumpulan ulama tafsir telah menyebutkan Ibn `Abbas berkata: "Implikasi [pengertian] ayat ini adalah untuk mengirimkan selawat keatas keturunan Muhammad (as)." Ibn Hajar berkata bahawa al-Kalbi, juga, telah memberikan maksud yang sama, kemudian dia menambah: "Al-Fakhr al-Razi telah mengatakan bahawa keturunan Nabi mempunyai persamaan dengannya di dalam 5 kedudukan: Allah telah mengucapkan kepadanya dengan mengatakan: keamanan keatas kamu, wahai Rasul, dan keatas keturunan Yasin,’ di dalam mengirimkan selawat keatasnya dan mereka di dalam tashahhud, sadaqa, dan tahara, apabila Allah awj berkata: `Taha,' iaitu, tahir, kesucian, dan: `... mensucikan kamu dengan kesucian yang sempurna;' di dalam mencintai mereka, berkata: `Ikutlah aku supaya Allah akan mencintai kamu,' dan juga: `Katakan: Saya tidak meminta kamu sebarang ganjaran selain dari berkasih sayang kepada kerabat saya."
[50] Al-Bukhari telah menyebut di dalam tafsirnya dari al-Quran, di dalam Vol. 3 dari Sahihnya, di dalam bab yang mengatakan pada ayat  "Allah dan Para Malaikatnya mengirimkan selawat keatas Muhammad," di dalam tafsirannya Surat al-Ahzab. Ianya juga disebutkan oleh Muslim di dalam bab pada menghantarkan salam keatas Nabi [sawas] di dalam bukunya mengatakan bab solat di dalam Vol. 1 pada Sahihnya, dan ianya telah disebutkan oleh semua tradisionists dari Ka`b ibn `Ajrah.
[51] Rujuk kepada ayat kedua pada ayat ini di muka surat 87.
[52] Al-Tha`labi, ketika membincangkan maksudnya di dalam Al-Tafsir al-Kabir, menyebut hadith yang mana Rasul Allah [sawas] berkata: "Tuba adalah pokok di dalam syurga yang mana akarnya adalah di dalam rumah ku dan dahannya menaungi penduduk syurga." Sebahagian manusia bertanya: "Wahai Rasul Allah! Kami telah bertanya kamu dahulu mengenainya, dan kamu mengatakan kepada kami bahawa akarnya ada di dalam rumah `Ali dan dahannya menaungi penduduk syurga," yang mana dia [sawas] berkata: ‘Tidakkah rumah saya dan rumah ‘Ali adalah sama?"
[53] Thiqatul-Islam al-Kulayni telah menyebut di dalam hadith yang sahih, Salim berkata bahawa dia bertanya Abu Ja`fer (Imam al-Baqir) mengenai maksud ayat: "Kemudian Kami izinkan mereka yang Kami telah pilih dari diantara hamba-hamba Kami untuk mewarisi kitab" Imam [as] menerangnya seperti berikut: ‘Mereka yang bergegas untuk melakukan amal kebajikan adalah para Imam, mereka yang sederhana, adalah orang yang mengetahui nilai para Imam, dan mereka yang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri adalah orang yang tidak tahu pada perlunya para Imam." Sesuatu yang sama telah disampaikan dari Imams Abu `Abdullah al-Sadiq (as), Abul-Hasan al-Kazim, dan Abul-Hasan al-Rida [as], yang disebutkan oleh al-Saduq, dan oleh ramai lagi diantara penyampai kami. Ibn Mardawayh menyebutkan ‘Ali [as] menerangkan ayat ini seperti: ‘Mereka yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah kami,’ dan secara khususnya ada terdapat di dalam buku kami Tanzil al-Ayat , begitu juga di dalam Ghayat al-Maram.
[54] Ini telah disebutkan oleh Ibn `Asakir dari Ibn `Abbas, sebagaimana dinyatakan di dalam seksen 3, bab 9, ms 76, dari Al-Sawa`iq al-Muhriqa.

No comments:

Post a Comment